PPK informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej jako PPK lub Program) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Pracownicze Plany Kapitałowe są współfinasowane przez pracowników, pracodawców oraz w części przez państwo. Cele utworzenia PPK PPK zostały wprowadzone, aby zwiększyć bezpieczeństwo emerytalne Polaków i zapewnić wsparcie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej. Środki zgormadzone w PPK są…

PPK obowiązki pracodawcy

Ustawodawca zobowiązał pracodawcę do spełnienia pewnych obowiązków związanych z wprowadzeniem w firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracodawca objęty wdrożeniem PPK ma obowiązek: dokonać wyboru instytucji finansowej, która to utworzy rachunki PPK dla jego pracowników oraz podpisać z nią umowy o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzanie PPK w imieniu i na…

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE podstawowe informacje

Zasady tworzenia pracowniczych planów kapitałowych oraz zasady ich funkcjonowania zostały określone w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej ustawa o PPK). Ustawa ta wprowadza obowiązek utworzenia (z pewnymi wyjątkami) przez podmiot zatrudniający Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej PPK). Kto ma obowiązek stosowania PPK – Podmiot zatrudniający…

Wpis wierzytelności do KRD

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2019 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2019.681 j.t.) (dalej: u.u.i.g.) przewiduje możliwość wpisania informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem oraz dłużnika niebędącego konsumentem. Niniejszy wpis ograniczony zostaje do przedstawienia zasad wpisu wierzytelności przysługującej wierzycielowi od dłużnika niebędącego konsumentem.  Dłużnik niebędący…

Termin przedawnienia przy roszczeniach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

W połowie roku 2018 doszło do istotnej modyfikacji terminów przedawnienia. Zgodnie ze znowelizowanym z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że…

ZALICZKA NA POCZET DYWIDENDY

Problematyka wypłaty zaliczki na poczet dywidendy została uregulowana w art. 194 oraz 195 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) Kiedy można wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy? W pierwszej kolejności wskazać należy , że wypłata zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy będzie dopuszczalna tylko wtedy, gdy umowa spółki zawiera takie upoważnienie. Organem wyłącznie uprawnionym do wypłacania…