PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE podstawowe informacje

Zasady tworzenia pracowniczych planów kapitałowych oraz zasady ich funkcjonowania zostały określone w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej ustawa o PPK). Ustawa ta wprowadza obowiązek utworzenia (z pewnymi wyjątkami) przez podmiot zatrudniający Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej PPK). Kto ma obowiązek stosowania PPK – Podmiot zatrudniający…

Wpis wierzytelności do KRD

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2019 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2019.681 j.t.) (dalej: u.u.i.g.) przewiduje możliwość wpisania informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem oraz dłużnika niebędącego konsumentem. Niniejszy wpis ograniczony zostaje do przedstawienia zasad wpisu wierzytelności przysługującej wierzycielowi od dłużnika niebędącego konsumentem.  Dłużnik niebędący…

Termin przedawnienia przy roszczeniach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

W połowie roku 2018 doszło do istotnej modyfikacji terminów przedawnienia. Zgodnie ze znowelizowanym z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że…

ZALICZKA NA POCZET DYWIDENDY

Problematyka wypłaty zaliczki na poczet dywidendy została uregulowana w art. 194 oraz 195 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) Kiedy można wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy? W pierwszej kolejności wskazać należy , że wypłata zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy będzie dopuszczalna tylko wtedy, gdy umowa spółki zawiera takie upoważnienie. Organem wyłącznie uprawnionym do wypłacania…

Łańcuszki na Facebooku z oświadczeniami o prawach autorskich – czy skuteczne?

Co jakiś czas na Facebooku pojawiają się łańcuszki zawierające oświadczenia, których udostępnienie ma rzekomo chronić prawa użytkowników serwisu. Czy udostępnienie oświadczenia na Facebooku faktycznie ochroni nasze prawa autorskie czy też pomoże w ochronie naszych danych osobowych? Oświadczenie dotyczące praw autorskich W styczniu 2019 roku na popularności zyskało oświadczenie, według którego…

Kto podpisuje wnioski do KRS?

Członkowie zarządu często zastanawiają się, kiedy wniosek do KRS musi zostać podpisany zgodnie zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce, a kiedy wymagane jest złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu. Kto zatem podpisuje wnioski do KRSu? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Zasadniczo możemy wyróżnić dwie sytuacje w których obowiązują odmienne zasady składania podpisów przez…

Podwyższenie alimentów

Niejednokrotnie, sprawy alimentacyjne są częstymi sprawami z którymi mają do czynienia byli małżonkowie posiadający dzieci. Tak samo jak ma to miejsce w przypadku pozwu o obniżenie alimentów, skierowanie do sądu pozwu o podwyższenie alimentów nie zawsze przyniesie oczekiwany skutek. Musimy wykazać, że nastąpiła zmiana stosunków, czyli okoliczności istotnych z punktu…