ZADZWOŃ 505 079 355

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym możesz go zaskarżyć do sądu składając sprzeciw od nakazu zapłaty. Poniżej przedstawiamy procedurę związaną z zaskarżeniem nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym.

Termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

W nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenia w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw.

Oznacza to, że od momentu odebrania nakazu zapłaty masz dwa tygodnie na skierowanie sprzeciwu do sądu. Sprzeciw wniesiony po terminie podlega odrzuceniu.

Gdzie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy wnieść do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Należy go złożyć w biurze podawczym sądu lub wysłać listem poleconym. Ważne jest, że dla zachowania terminu dwutygodniowego na złożenie sprzeciwu wystarczające jest nadanie przesyłki listem poleconym na adres sądu nawet w ostatnim dniu, w którym upływa termin na wniesienie sprzeciwu.

Trzeba także pamiętać o odpowiedniej formie sprzeciwu. Jeśli nakaz zapłaty był wniesiony na urzędowym formularzu sprzeciw od nakazu zapłaty także musi być wniesiony na odpowiednim formularzu.

Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty

Sprzeciw jako pismo procesowe, musi zawierać określone prawem elementy. W sprzeciwie należy wskazać m.in.:

– sąd do którego sprzeciw jest kierowany;

– imię i nazwisko lub nazwę stron postępowania, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (jeśli są ustanowieni);

– oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron;

– oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron (jeśli są ustanowieni);

 

Poza tymi elementami w sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany powinien:

– wskazać, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości czy w części;

– przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy;

– przedstawić okoliczności faktyczne i dowody na poparcie swoich twierdzeń.

 

Odnosząc się do powyższych dwóch ostatnich punktów, wskazać trzeba, że w sprzeciwie należy powołać wszystkie dowody i okoliczności uzasadniające oddalenie lub odrzucenie pozwu.

Zarzuty powoływane w sprzeciwie od nakazu zapłaty to np:

– zarzut niewłaściwości sądu;

– zarzut powagi rzeczy osądzonej;

– zarzut przedawnienia roszczenia;

– zarzut spełnienia roszczenia;

– zarzut nieważności zobowiązania.

Oczywiście ich powołanie może nastąpić po analizie danej sprawy i sprawdzeniu możliwości ich zastosowania. Nie są to zatem zarzuty, które możemy zastosować w każdej sprawie.

 

Opłata za sprzeciw od nakazu zapłaty

Wysokości opłaty od sprzeciwu próżno szukać w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oznacza to zatem, że sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej.

Skutki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Skutkiem prawidłowo wniesionego sprzeciwu jest to, że wydany wcześniej nakaz zapłaty traci moc (w całości lub w części – w zależności od sposobu zaskarżenia). Dalszymi czynnościami wykonanymi przez sąd będzie doręczenie powodowi wniesionego sprzeciwu i wyznaczenie terminu rozprawy. Dzięki temu, pozwany uzyskuje możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy, uwzględniając przy tym okoliczności i dowody powołane we wniesionym sprzeciwie.

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty, działaj szybko! Nasi prawnicy oferują bezpłatne zapoznanie się ze sprawą. W wielu przypadkach nie poniesiesz także kosztów prowadzenia przez nas sprawy. Prześlij nam zatem dokumentacje wraz z opisem sprawy a my zajmiemy się jej bezpłatną analizą.

Pamiętaj, że w tym przypadku czas działa na twoją niekorzyść. Skontaktuj się z nami a ocenimy Twoje szanse na pomyślne zakończenie sprawy. Nasz zespół świadczy pomoc prawną w ramach której:

– sporządzamy sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty;
– prowadzimy sprawy sądowe;
– sporządzamy pisma w sprawach sądowych oraz komorniczych.

Nie zwlekaj, gdyż termin na pojęcie odpowiednich czynności wynosi z reguły 7 lub 14 dni.

Zadzwoń do nas po pomoc prawną pod numer 22 114 52 36 lub wyślij na adres [email protected] opis sprawy wraz z dokumentami. Po zapoznaniu się z Twoją sprawą skontaktujemy się z Tobą i przekażemy Ci plan działania.

Kontakt w sprawie nakazu zapłaty

Zadzwoń: 22 114 52 36