Sprawy rozwodowe

Rozwiązanie związku małżeńskiego na żądanie jednego lub obojga małżonków musi zostać poprzedzone postępowaniem przed sądem. Wyróżniamy dla typy rozwodów w zależności od wniosków złożonych przez strony postępowania:

• rozwód z orzekaniem o winie – sąd przesądza o odpowiedzialności za rozpad małżeństwa przez jedną ze stron;
• rozwód bez orzekania o winie – sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa za porozumieniem stron.

Przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zaistnienie tej przesłanki jest konieczne, bowiem bez niej sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wtedy, gdy strony wyrażają na to zgodę.

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu?

Nawet gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami sąd nie orzeknie rozwodu w sytuacji gdy:

• wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
• rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego;
• orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Czego można żądać w pozwie rozwodowym?

Sąd rozpoznając sprawę o rozwód orzeka m.in:

• o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem oraz kontaktach rodziców z dzieckiem;
• czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego;
• o kwocie w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem dziecka;
• o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Jeśli brak jest takiego miejsca pozew należy wnieść do sądu właściwego ze względu na adres zamieszkania strony pozwanej.

Jeśli natomiast nie uda się ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, właściwym do wniesienia pozwu o rozwód będzie sąd miejsca zamieszkania powoda.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym adwokatem.