Zmiana zarządu w spółce z o.o. a wpis do KRS

W poprzednim wpisie wyjaśnione zostało od kiedy są skuteczne zmiany dokonane w umowie spółki z o.o. – od momentu ich dokonania czy od momentu wpisu do KRS. Tym razem skupimy się na zmianach, które nie wymagają zmiany umowy spółki. Jeśli zatem zastanawiasz w jakiej relacji pozostaje do siebie zmiana zarządu w spółce z o.o. a wpis do KRS oraz jak dokonać tych zmian – ten wpis jest dla Ciebie.

Zmiana zarządu w spółce z o.o. wymagane dokumenty

Jeśli w spółce dokonane zostały zmiany osobowe w zarządzie (np. odwołano Prezesa Zarządu i jednocześnie w jego miejsce powołano nowego) konieczne będzie zgłoszenie tego faktu do KRSu. Zmiany w zarządzie mogą odbywać się z różnych przyczyn (np. rezygnacji poprzedniego Prezesa Zarządu lub odwołania go z pełnionej funkcji). W zależności od przyczyny zmiany, do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty to potwierdzające. Najczęściej jest to Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawierający uchwały o odwołaniu i powołaniu członków zarządu.

Do wniosku należy także dołączyć oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń oraz listę osób uprawnionych do powołania zarządu w spółce wraz z informacją o adresach do doręczeń.

Zmiana zarządu w spółce z o.o. druki KRS

W przypadku gdy w spółce z o.o. jedynymi zmianami, które nastąpiły są zmiany osobowe w zarządzie należy wypełnić druk KRS Z3 oraz formularz KRS ZK. Na formularzach tych dokonujemy zgłoszenia zmian, które nastąpiły – np. dokonujemy wykreślenia poprzedniego Prezesa Zarządu i wpisujemy nowego Prezesa Zarządu. Wszystkie formularze, na których dokonujemy zgłoszenia zmian dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „FORMULARZE”.

Zmiana zarządu w spółce z o.o. opłata

Za zmiany zarządu w spółce pobierana jest standardowa opłata w wysokości 350 złotych. Potwierdzenie jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku. Opłatę można także uiścić w kasie sądu, w którym składany jest wniosek.

Zmiana zarządu w spółce z o.o. a wpis do KRS

Zmiana zarządu w spółce z o.o. jest skuteczna od momentu jej dokonania lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie (chyba, że w uchwale wskazano inaczej). Oznacza to zatem, że powołany Prezes Zarządu skutecznie pełni tę funkcję od momentu podjęcia uchwały. Wpis do KRS zmiany zarządu ma charakter deklaratoryjny– potwierdza on dokonane wcześniej zmiany. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązkiem nowego zarządu jest zgłoszenie tych zmian do KRSu.

Zmiana zarządu w spółce z o.o.  – zwrot wniosku

Jeśli po złożeniu wniosku o zmianę zarządu w spółce z o.o. nastąpił zwrot wniosku oznacza to, że wniosek nie został prawidłowo wypełniony, opłacony lub nie został złożony na wymaganym formularzu. 

zarządzeniu o zwrocie wniosku powinny zostać wskazane przyczyny jego zwrotu. Oczywiście, poprawiony wniosek powinien zostać ponownie złożony do sądu rejestrowego. Jeśli poprawiony wniosek zostanie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie wniosku nowy wniosek wywoła skutek od daty pierwotnego jego wniesienia.

Zmiana zarządu w spółce z o.o. – adwokat

W przypadku problemów z dokonaniem zmian w zarządzie spółki, zwrotu wniosku KRS lub otrzymaniem wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku skontaktuj się z naszym adwokatem zajmującym się prawem spółek.Bezpłatnie przygotujemy dla Ciebie wycenę oraz dokonamy wymaganych prawem zmian w spółce.