Zmiany w KRS

Zmiany w KRS

Zgłoszenie zmian w spółce pomoc prawna

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące podmiotów wpisanych do krs – w tym spółek z o.o. – muszą być na bieżąco zgłaszane przez zarząd krajowym rejestrze sądowym. Co za tym idzie Zarząd ma obowiązek przygotować zarówno dokumenty do zmiany danych jak i sam wniosek do KRSu. Nie trudno przy tym o popełnienie błędu. Ze względu na liczne rygory co do wniosku o zmianę oraz wymagane załączniki zleć tę usługę profesjonalistom.

Jeśli szukasz pomocy prawnej przy wpisaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym lub rejestracji spółki zapraszamy do kontaktu. Pomagamy uzupełnić brakujące dokumenty i poprawiamy wnioski zmianowe. 

Oczywiście świadczymy pomoc prawną także w innych sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym. Cały proces załatwimy on-line! Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej wyceny: [email protected], tel. 505 079 355

zmiany w krs pomoc prawna warszawa

Poniżej zamieszczamy kilka podstawowych informacji o często występujących problemach z wpisem do KRSu oraz zgłaszaniem zmian do KRS.

zmiany w spółce w rejestrze krs adwokat

Co załatwimy przy pomocy rejestru przedsiębiorców?

Krajowy rejestr Sądowy to rodzaj rejestru publicznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To właśnie w krajowym rejestrze sądowym rejestrowane są m.in. spółki z o.o. oraz zgłaszane zmiany w spółkach. 

Przy pomocy KRSu dokonamy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienimy siedzibę spółki komandytowej, zaktualizujemy adres spółki jawnej, czy też zgłosimy podniesiemy kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej. Oczywiście to jedynie przykładowe czynności, których możemy dokonać przy pomocy krajowego rejestru sądowego.

Jakie zmiany zgłaszamy w krs?

Spółki muszą zgłaszać do rejestru zmiany dokonane w ramach ich działalności gospodarczej. Zarówno dane podstawowe takie jak: zmiana firmy (nazwy) spółki, adresu czy siedziby spółki jak i dane uzupełniające takie jak wysokość kapitału zakładowego, oddziały spółki, prokurenci spółki ect. spółka musi zgłaszać do Sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany danych należy złożyć niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni. 

Zmiany w spółce z o.o. – dokumenty do wniosku

Rodzaj dokumentów załączanych do wniosku KRS zależy od rodzaju zgłaszanych zmian w spółce. Dla przykładu, w przypadku zmiany zarządu w spółce z o.o. do wniosku KRS o zmianę należy dołączyć uchwałę wykazującą powstałe zmiany osobowe w zarządzie, adresy do doręczeń członków zarządu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku.

Zmiana zarządu KRS

Do rejestru przedsiębiorców musimy zgłosić każdą zmianę zarządu w spółce. Oznacza to, że jeżeli np. w spółce odwołano prezesa zarządu, lub powołano dodatkową osobę do zarządu, zmiany te powinny zostać zgłoszone do krajowego rejestru sądowego. Dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o wpis zmian w zarządzie spółki z o.o. będą:

  • uchwała o zmianie zarządu podjęta przez organ uprawniony do powołania lub odwołania zarządu (najczęściej wspólnicy a rzadziej rada nadzorcza)
  • adresy do doręczeń członków zarządu – lista z adresami wszystkich członków zarządu
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, chyba że opłata jest dokonywana bezpośrednio przy składaniu wniosku w formie elektronicznej
  • wypełniony wniosek zmianowy do krs

Oczywiście dokumenty, które należy dołączyć do wniosku zmianowego mogą się różnić w zależności od konkretnej spółki i sytuacji a powyższe wyliczenie wskazuje typowe dokumenty do wpisu zmian w zarządzie. 

Dla przykładu można wskazać, że zgodnie z art. 19a ustawy o krajowym rejestrze, do wniosku obejmującego zmiany w zarządzie w zakresie powołania nowej osoby do zarządu należy dołączyć oświadczenie tej osoby o zgodzie na powołanie. Nowy członek zarządu nie musi składać oświadczenia o zgodzie na powołanie jeśli sam podpisuje wniosek zmianowy do rejestru przedsiębiorców.

Referendarz sądowy może wezwać spółkę do uzupełnienia dokumentów koniecznych do rozpoznania wniosku. Jeśli zatem spółce zależy na czasie zalecamy kontakt z kancelarią adwokacką w celu przygotowania pełnego pakietu dokumentów wraz z wnioskiem zmianowy.

Wniosek o zmianę w krajowym rejestrze sądowym

Wnioski o wpis spółki lub zmianę do krajowego rejestru sądowego składamy jedynie w formie elektronicznej. W przypadku spółki z o.o. od 1 lipca 2021 r. nie ma już możliwości składania wniosków w formie papierowej. 

Złożenie wniosku odbywa się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, przy pomocy którego można złożyć do sądu rejestrowego elektroniczny wniosek o wpis spółki lub zmianę wpisu. 

Portal Rejestrów Sądowych umożliwia użytkownikowi założenie konta. Po założeniu konta użytkownik może przygotować wniosek wczytać załączniki do wniosku. Procedurę złożenia wniosku kończy podpisanie wniosku i dokonanie opłaty. 

Po podpisaniu wniosku można bowiem dokonać opłaty sądowej za zmianę danych. Opłata sądowa za zmiany wynosi 350 zł (250 zł opłata sądowa za rozpoznanie wniosku krs oraz 100 zł za publikację ogłoszenia w monitorze sądowym).

Zmiana danych krs w spółce s24

W przypadku spółek zarejestrowanych elektronicznie w systemie teleinformatycznym (system s24) możemy zgłosić niektóre zmiany za pośrednictwem strony https://ekrs.ms.gov.pl/s24/

Zmian w krsie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą dokonać jedynie podmioty, które zostały założone w ramach tego systemu i nie zmieniały umowy spółki w formie aktu notarialnego. Jeśli bowiem umowę spółki zmieniono u notariusza spółka założona w ramach systemu s24 nie będzie mogła zgłosić zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego s24 a jedynie przy pomocy portalu rejestrów sądowych (PRS).

Zmiany KRS w stowarzyszeniach

Podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji mogą z kolei skorzystać z procedury zgłaszania zmian w formie elektronicznej za pośrednictwem zakładki e formularze krs lub w formie papierowej wypełniając wniosek o urzędowym formularzu.

zmiany w spółce z o.o. krs kancelaria adwokacka

Podpisanie wniosku do KRS (e formularze krs)

W związku ze zmianami przepisów, od 1 lipca 2021 r. wniosek dot. zmian w spółce z o.o. złożony musi zostać w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (profilem zaufanym ePuap) lub podpisem osobistym. Zarówno wnioski zmianowe jaki i załączniki spóła z o.o. składa elektronicznie. 

Co ważne, wnioski KRS, formularze składane w postaci papierowej przez spółkę z o.o. nie wywołują już skutków prawnych. Należy zadbać zatem o odpowiednią formę wniosku krs i załączników.

Podpisanie załączników do wniosku KRS

Załączniki do wniosku sporządzone w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (profilem zaufanym) lub podpisem osobistym. 

Jeśli dokumenty zostały sporządzone i podpisane w postaci papierowej do wniosku należy złożyć odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza lub też załączyć ich skany a oryginały dokumentów wysłać do sądu w terminie 3 dni od złożenia wniosku za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych.

Jeśli spółkę reprezentuje profesjonalny pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym może on sam poświadczyć za zgodność dokumenty składane w sądzie. 

Spółka może zatem zlecić załatwienie wszelkich formalności kancelarii prawnej a profesjonalny pełnomocnik przygotuje dokumenty dla sądu rejestrowego i złoży wniosek w KRS. Jest to duże ułatwienie dla osób nieposługujących się językiem polskim, gdyż zarówno załączniki do wniosku jak i sam wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim.

Termin zgłoszenia zmian w spółce do krs

Zgodnie z art. 22 ustawy o krajowym rejestrze sądowym termin zgłoszenia zmian w krs wynosi co do zasady 7 dni od dnia dokonania zmiany. Co za tym idzie, jeśli w spółce doszło do zmiany zarządu, nowy zarząd powinien złożyć wniosek o wpisanie nowych członów wraz z załącznikami w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o zmianie zarządu.

Złożenie wniosku do krajowego rejestru sądowego po terminie

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców nie powinny zwlekać ze złożeniem zmian w krajowym rejestrze sądowym. Przekroczenie 7 dniowego terminu może spowodować wszczęcie tzw. procedury przymuszającej przez Sąd rejestrowy. Nie jest to jednak częsta sytuacja, niemniej warto złożyć wniosek o zmianę tak szybko jak to możliwe. Ograniczy to możliwość nałożenia na spółkę przez Sąd kary grzywny.

Co ważne, sąd krs przyjmie wniosek złożony po terminie. Jeśli zatem spółka przekroczyła termin na złożenie wniosku o zmianę danych, złóż wniosek jak najszybciej!

Termin na wpisanie zmian przez Sąd

Rozpoznanie wniosku złożonego przez spółkę powinno nastąpić w terminie wskazanym w ustawie o KRS. Zgodnie bowiem z ustawą, wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jeżeli jednak rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania lub przeprowadzenia rozprawy termin rozpoznania wniosku będzie dłuższy.

Należy jednak pamiętać, że sąd nie ma obowiązku rozpoznania wniosku we wskazanym terminie – jest to bowiem termin instrukcyjny. 

Przyspieszenie rozpoznania wniosku o zmianę danych krs

Termin wpisu zmian w KRSie zależy od kilku czynników. Przede wszystkim wpływ na termin rozpoznania wniosku ma ilość zmian dokonywanych w ramach jednego wniosku krs oraz obłożenie sprawami danego referatu w sądzie. Z praktyki wynika jednak, że standardowy termin na wpis zmian waha się od kilku do kilku tygodni od złożenia poprawnego wniosku.

Można jednak spróbować złożyć wniosek o przyspieszenie rozpoznania wniosku. Wniosek o przyspieszenie rozpoznania zmian składamy w sądzie w formie elektronicznej wraz ze wskazaniem sygnatury sprawy oraz powodów jego złożenia. W przypadku zainteresowania złożeniem wniosku o przyspieszenie wpisu zmian w krsie zapraszamy do kontaktu. 

Zmiany w spółce w portalu rejestrów sądowych (PRS) – kancelaria adwokacka

Na co dzień zajmujemy się obsługą spółek i pomocą prawną w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nasi prawnicy zajmują się także zgłaszaniem zmian w rejestrze przedsiębiorców, zatem posiadamy duże doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków do krajowego rejestru sądowego jak i dokumentów stanowiących załączniki do wniosku. 

Wprowadzamy zmiany w spółce oraz rejestrujemy nowe podmioty. Zapewniamy wsparcie w przypadku już trwających procedur zmian w spółkach. Dla naszych klientów zgłaszamy także sprawozdania finansowe w repozytorium dokumentów finansowych.

Oferujemy konkurencyjne ceny. Usługi wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców krs świadczymy dla Klientów z Warszawy jak i całej Polski. Zleć bezpłatną wycenę usługi! Skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer 22 114 52 36. Wystarczy, że podasz nam numer KRS i zakres zmian których chcesz dokonać.