PPK obowiązki pracodawcy

Ustawodawca zobowiązał pracodawcę do spełnienia pewnych obowiązków związanych z wprowadzeniem w firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracodawca objęty wdrożeniem PPK ma obowiązek:

 • dokonać wyboru instytucji finansowej, która to utworzy rachunki PPK dla jego pracowników oraz podpisać z nią umowy o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, 
 • terminowego i prawidłowego obliczania, pobierania oraz przekazywania wpłat do wybranej instytucji finansowej,
 • gromadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi 
 • przekazywania pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK. 

Jak wprowadzić PPK w firmie

Do najważniejszych czynności, które pracodawca musi dokonać w celu wprowadzenia PPK w firmie należy:

 1. ustalenie terminu, od którego ustawa o PPK będzie miała zastosowanie – np. w przypadku podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) ustawę stosujemy od 1 stycznia 2020 r.
 2. przygotowanie firmy do prowadzenia PPK poprzez aktualizację posiadanych programów księgowych;
 3. przeprowadzenie wyborów przedstawicieli pracowników w sytuacji , gdy u danego pracodawcy nie działa organizacja związkowa, którzy wybiorą w porozumieniu z pracodawcą instytucję finansową;
 4. wybór instytucji finansowej, która będzie prowadziła rachunki PPK dla zatrudnionych przez niego osób;
 5. podpisać umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK.

Obowiązki informacyjne pracodawcy dotyczące PPK

Po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej określone informacje:

– Pracodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową informuje osobę zatrudnioną, która miała zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową,  o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową – podstawa prawna art. 12 ust. 2 ustawy o PPK;

– podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły jeszcze 70 lat, że mogą złożyć wniosek o zawarcie z nimi umowy o prowadzenie PPK – podstawa prawna art. 15 ust. 2 ustawy o PPK;

– podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK, który złożył pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł ten pracodawca – podstawa prawna art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o PPK;

– podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania wybranej instytucji finansowej o złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK w terminie 7 dni od dnia jej złożenia – podstawa prawna art. 23 ust. 3 ustawy o PPK

– podmiot zatrudniający ma obowiązek informowania co 4 lata w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku uczestników PPK, którzy złożyli deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat (przepis obowiązuje do 1 stycznia 2023 r.) – podstawa prawna art. 23 ust. 5 ustawy o PPK;

– podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania instytucji finansowej o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, który wcześniej złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK a następnie w wyniku dokonywanego co 4 lata zapisu wpłaty do PPK są za niego ponownie odprowadzane – podstawa prawna art. 23 ust. 7 ustawy o PPK;

– podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej – podstawa prawna art. 27 ust. 4 ustawy o PPK.

Informacja o utworzeniu PPK przez pracodawcę

W przypadku, gdy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia PPK powinien on przedstawić pracownikom m.in. następujące informacje:

– jakie są cele utworzenia PPK

– jakie są skutki finansowe dla pracowników w związku z przystąpieniem do PPK

– ile wynoszą wpłaty na PPK (wpłaty obowiązkowe oraz dobrowolne)

– możliwość rezygnacji z uczestnictwa

– terminy związane z PPK

Termin stosowania PPK przez pracodawcę

Termin, w którym pracodawca  ma obowiązek stosowania ustawy o PPK uzależniony został od liczby osób zatrudnionych przez ten podmiot i kształtuje on się w sposób następujący:

 1. od 1 lipca 2019 r. – ustawa ma zastosowanie do podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.), 
 2. od 1 stycznia 2020 r. – ustawa ma zastosowanie do podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.), 
 3. od 1 lipca 2020 r. – ustawa ma zastosowanie do podmiotów, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.), 
 4. od 1 stycznia 2021 r. – ustawa ma zastosowanie do jednostek należących do sektora finansów publicznych a także do pozostałych podmiotów niezależnie od ilości zatrudnionych przez te podmioty osób.

PPK pomoc prawna

Oczywiście, jak wiele obszarów prowadzenia działalności, wprowadzenie PPK może stanowić nie lada wyzwanie dla przedsiębiorcy. Nasi prawnicy pomagają w prowadzeniu PPK w firmie oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc prawną w przygotowaniu planu wdrożenia PPK oraz spełnienia przez pracodawcę jego obowiązków związanych z objęciem Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.