Regulamin

§ 1 Definicje 

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  1. Administratorze/Kancelarii – rozumieć należy DMS Legal Kancelaria Adwokacka Michał Stajniak z siedzibą w Warszawie (00-870), ul. Wronia 45/175, NIP: 7962868254, REGON: 368071041, adres e-mail do kontaktu: [email protected];
  2. Kliencie – rozumieć należy Użytkownika, będącego osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, który wypełnił formularz kontaktowy składając Zapytanie, znajdujący się w Serwisie;
  3. Serwisie – rozumieć należy stronę internetową dostępną pod domeną dmslegal.pl, prowadzoną przez Administratora;
  4. Regulaminie – rozumieć należy niniejszy dokument;
  5. Ustawie – rozumieć należy ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  6. Użytkowniku – rozumieć należy podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa
  1. ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu;
  2. rodzaj i zakres świadczenia usług prawnych za pośrednictwem Serwisu;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. zasady płatności wynagrodzenia na świadczone usługi prawne drogą elektroniczną.
 2. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Serwis, konieczne jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu lub Polityki Prywatności zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu, 

 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy następujące usługi:
  1. umożliwia dostęp do nieodpłatnych treści zgromadzonych w Serwisie m. in. w zakładce „blog” w której znajdują się materiały o tematyce prawniczej; 
  2. umożliwia zapoznanie się Użytkowników z usługami świadczonymi przez Kancelarię i ich zakresem;
  3. umożliwia wysłanie zapytania poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;
  4. udostępnia niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności w sposób umożliwiający pozyskanie tychże dokumentów w celu zapoznania się z ich treścią, odtworzenie ich oraz utrwalenie treści.
 2. Użytkownik chcąc wysłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mial zamieszczony w Serwisie, zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych, niezgodnych ze stanem faktycznym danych.

§ 4 Wymogi techniczne

 1. W celu korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  2. przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www;
  3. w przypadku chęci skorzystania z formularza kontaktowego – adresu poczty elektronicznej.
 2. Administrator zaleca korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w uaktualnionych wersjach Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer.
 3. Administrator oświadcza, że Serwis może zawierać linki umożliwiające otwarcie innych stron internetowych. Administrator oświadcza ponadto, że nie ma wpływu na zawarte w tych miejscach treści a Użytkownik powinien mieć świadomość zagrożenia związanego z korzystaniem z publicznej sieci Internet.

§ 5 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość skorzystania z doradztwa prawnego i biznesowego świadczonego przez Kancelarię.
 2. Kancelaria świadczy swe usługi odpłatnie.
 3. Kancelaria świadczy swe usługi telefonicznie, drogą elektroniczną oraz pisemnie. 
 4. Umowa o świadczenie usług prawnych jest umową starannego działania, a co za tym idzie Kancelaria nie gwarantuje osiągnięcia określonych rezultatów.
 5. Zlecenie usługi przez Klienta następuje poprzez wysłanie formularza kontaktowego lub e-maila zawierającego dane Klienta, opis stanu faktycznego oraz ewentualne pytania (Zapytanie). Złożenie Zapytania wymaga zapoznania się z Regulaminem, Polityką Prywatności i zaakceptowania przez Klienta ich treści.
 6. Kancelaria w terminie 3 dni roboczych od otrzymania Zapytania prześle Klientowi wycenę usługi (Oferta) lub informacje których uzyskanie konieczne jest do wykonania wyceny. W przypadku konieczności uzupełnienia zapytania o nowe informacje, termin przedstawienia Oferty biegnie od dnia uzupełnienia informacji przez Klienta.
 7. Brak odpowiedzi w ww. terminie oznacza niepodjęcie przez Kancelarię wykonania usługi i z tego tytułu Klientowi nie przysługuje względem Kancelarii jakiekolwiek roszczenie.
 8. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez akceptację Klienta przedstawionej Oferty pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Usługi prawne świadczone są po zawarciu umowy oraz uiszczeniu w całości należnego wynagrodzenia, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 10. Klient upoważnia Kancelarię do wystawiania faktur VAT, duplikatów faktur oraz korekt faktur bez podpisu odbiorcy. 
 11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Na wyraźne żądanie Klienta faktura VAT może zostać przesłana do Klienta w formie papierowej.
 12. Kancelaria może zlecić wykonanie usługi podwykonawcy, przy czym nie może to wpłynąć na jakość jej wykonania. Kancelaria ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawców jak za własne działalnie lub zaniechanie.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacja może zostać wniesiona w formie pisemnej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Serwisie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 2. Kancelaria rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Klient nie wskazał przedmiotu oraz zakresu reklamacji w sposób pozwalający na jej rozpatrzenie. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym biegnie od dnia uzupełniania danych przez Klienta.
 3. Odpowiedź na reklamację Kancelaria przesyła na adres wskazany przez Klienta w formie elektronicznej lub pisemnej – w zależności od sposobu komunikacji z Klientem.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem oraz Klient będący przedsiębiorcą, jeśli zobowiązanie nie ma charakteru zawodowego w rozumieniu przepisów prawa, może odstąpić od umowy zawartej z Kancelarią bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną zrozumiałą treść co do celu jego złożenia i zawierać imię i nazwisko Klienta. Oświadczenie Klient może złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Klient, o którym mowa ust. 1 powyżej traci uprawnienie do odstąpienia od umowy, jeśli Kancelaria wykonała w pełni zleconą usługę. Zawierając umowę z terminem realizacji krótszym niż 14 dni, Klient godzi się na wykonanie umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

§ 8 Ochrona danych 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych na potrzeby prowadzenia Serwisu oraz korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną jest Administrator.
 2. Administrator stosując odpowiednie zabezpieczenia zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu.
 3. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta objęte są tajemnicą adwokacką.
 4. Kancelaria zapewnia poufność danych w Serwisie przy wykorzystaniu szyfrowania SSL i zachęca Klientów do korespondencji wyłącznie w ramach Serwisu.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Użytkownik ma prawo odwołać zgodę lub zgłosić sprzeciw dot. przetwarzania jego danych osobowych oraz żądać ich usunięcia przez Administratora.
 7. Sposób przetwarzania danych osobowych oraz zakres uprawnień Użytkowników reguluje Polityka Prywatności.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Materiały zawarte w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszystkich jego elementów (w tym w szczególności utworów w postaci zdjęć, opisów artykułów w zakładce „blog” jak również elementów graficznych, oprogramowania, nazw domen internetowych, układu funkcjonalnego i innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów), należą do Administratora lub innej osoby oznaczonej jako autor danej treści.
 3. Rozpowszechnianie, kopiowanie chociażby w części materiałów zawartych w Serwisie wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 4. Klient uprawniony jest do korzystanie z otrzymanych od Kancelarii dokumentów jedynie do własnych potrzeb w tym do prowadzonej działalności, przy czym niedozwolone jest wykorzystywanie ich w celu świadczenia usług podobnych do usług świadczonych przez Kancelarię. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do otrzymanej od Kancelarii dokumentacji (w szczególności opinii prawnej, analizy, umowy).

 § 10 Odpowiedzialność

 1. Administrator zastrzega prawo do modyfikowania Serwisu pod względem jego funkcjonalności oraz dokonywania innych koniecznych zmian, w tym w treściach zamieszczonych w Serwisie. Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Regulaminu. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika wynikłe na skutek korzystania z Serwisu przy wykorzystaniu urządzenia nieposiadającego ochrony antywirusowej.
 4. Artykuły i inne materiały zamieszczone w Serwisie nie stanowią porady prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie treści dostępnych w Serwisie. 
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych materiałów reklamowych do których odnośniki znajdują się w Serwisie.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za ryzyka związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość lub w formie pisemnej (m.in. za opóźnienia, groźbę nieupoważnionego dostępu do treści czy przechwycenia) chyba, że szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej Kancelarii.  
 7. Kancelaria nie jest odpowiedzialna za niemożność realizacji swoich obowiązków w ramach umowy, jeśli wynika to z nieuiszczenia bądź nieterminowego uiszczenia przez Klienta kosztów i opłat.
 8. Kancelaria ma prawo do zniszczenia dokumentów, których Klient odmówił odebrania lub nie podjął ich w wyznaczonym terminie i o ile nie uzgodniono, że Kancelaria przechowa dokumenty za dodatkowym wynagrodzeniem. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści Klienta w związku ze zniszczeniem dokumentów Klienta. 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. 
 2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia w Serwisie.
 3. Tytuły poszczególnych paragrafów mają jedynie charakter informacyjny i nie mają wpływu na wykładnie postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie sprawy dotyczące Serwisu należy kierować na adres [email protected].
 5. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Klient może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm.
 6. Klient może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Prawem właściwym we wszelkich sporach związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest prawo polskie.