ZADZWOŃ 505 079 355

Pozew w postępowaniu nakazowym

W przeciwieństwie do postępowania upominawczego, wszczęcie postępowania nakazowego uzależnione jest od wniosku powoda. Oznacza to, że konieczne jest sformułowanie w pozwie wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym. W przeciwnym razie sąd nie będzie mógł skorzystać z tego trybu nawet wtedy, gdy zachodzą ku temu stosowne przesłanki.

Warunki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym uzależnione jest od spełnienia kilku przesłanek. Pierwszą z nich jest fakt, że powód musi dochodzić roszczenia pieniężnego lub świadczenia innych rzeczy zamiennych. Kolejną konieczną przesłanką jest to, że okoliczności uzasadniające dochodzone przez powoda żądanie muszą być udowodnione poprzez dołączenie do pozwu:

– dokumentu urzędowego;

– zaakceptowanego przez dłużnika rachunku;

– wezwania dłużnika do zapłaty i pisemnego oświadczenia dłużnika o uznaniu długu;

– zaakceptowanego przez dłużnika żądania zapłaty, zwróconego przez bank i niezapłaconego z powodu braku środków na rachunku bankowym;

– weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości;

– umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

 

Jeśli zatem powód dochodzi określonej kwoty wynikającej np. z niezapłaconej faktury i posiada przedsądowe wezwanie do zapłaty skierowane do dłużnika wraz z pisemnym oświadczeniem o uznaniu długu, wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym powinien być przez sąd rozpoznany pozytywnie.

Wymogi formalne pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

W pozwie powód musi m.in. wskazać następujące elementy:

– data, oznaczenie stron;

– określenie wartości przedmiotu sporu;

– żądanie pozwu wraz z uzasadnieniem;

– powołanie dowodów;

– podpis;

– załączniki do pozwu;

– odpis pozwu wraz z załącznikami dla wszystkich pozwanych.

 

Warto pamiętać, że do pozwu należy dołączyć oryginały dokumentów na które się powołujemy. Ewentualnie, dokumenty te mogą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony (np. adwokata lub radcę prawnego) a także przez organy administracyjne, jeśli dokument ten znajduje się w aktach tego organu.

Pozew w postępowaniu nakazowym – gdzie złożyć?

W zależności od wartości przedmiotu sporu pozew kierujemy do sądu rejonowego lub okręgowego. Właściwym do rozpoznania będzie sąd okręgowy, jeśli wartość przedmiotu sporu jest większa niż 100.000 zł. Poniżej tej wartości właściwy będzie sąd rejonowy.

Pozew wraz z załącznikami wysyłamy do sądu za pośrednictwem poczty polskiej przesyłką poleconą lub składamy w biurze podawczym sądu.

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – korzyści

Postępowanie nakazowe jest w porównaniu do zwykłego procesu znacznie szybszym i tańszym postępowaniem. Dlatego też, już na samym początku współpracy z kontrahentem warto dochować pewnych wymogów, aby w przypadku braku płatności można było skorzystać z możliwości złożenia pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Szybkość postępowania polega na tym, że prawomocny wyrok możemy otrzymać już po kilku miesiącach od złożenia pozwu w sądzie. Kolejnym walorem postępowania nakazowego jest to, że powód składając pozew, ponosi jedynie ¼ wartości opłaty od pozwu, natomiast pozostałe ¾ opłaty musi uiścić pozwany, jeśli zdecyduje się na zaskarżenie nakazu.

Ważnym jest, że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, z chwilą jego wydania, stanowi tytuł zabezpieczenia. Oznacza to, że na jego podstawie można prowadzić postępowanie zabezpieczające i skierować do komornika wniosek o zabezpieczenia majątku pozwanego do kwoty wskazanej w nakazie zapłaty.

 

Informacje zawarte we wpisie aktualne na dzień 11.09.2023