ZADZWOŃ 505 079 355

Zarzuty od nakazu zapłaty

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i zastanawiasz się jakie kroki trzeba podjąć, aby nakaz ten zaskarżyć, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zaskarżenia nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Termin na wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. A zatem, jeśli nie zgadasz się z wydanym nakazem zapłaty musisz w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania zaskarżyć go, czyli wnieść zarzuty.

Gdzie złożyć zarzuty od nakazu zapłaty?

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym należy wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty.  Pismo zawierające zarzuty składamy w biurze podawczym sądu lub wysyłamy listem poleconym na adres sądu. Aby zachować termin dwutygodniowy na złożenie zarzutów, wystarczające jest nadanie przesyłki poleconej za pośrednictwem poczty polskiej w ostatnim dniu, w którym upływa termin na jego zaskarżenie.

Należy pamiętać, że jeśli pozew został wniesiony przez powoda na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy, a zatem zarzuty wnosimy na urzędowym formularzu „SP”.

Co napisać w zarzutach od nakazu zapłaty

W piśmie pozwany powinien wskazać takie elementy jak:

– czy zaskarża nakaz w całości, czy w części;

– przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy;

– wskazać okoliczności faktyczne i dowody.

 

Zarzutami, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy są m.in. zarzut przedawnienia roszczenia, zarzut zapisu na sąd polubowny, zarzut niewłaściwości sądu, zarzut potrącenia itp.

W treści zarzutów koniecznym jest zawarcie wniosku o oddalenie powództwa lub inne rozstrzygnięcie procesowe (np. o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu).

 

Bardzo ważne jest, aby już w piśmie zawierającym zarzuty wskazać wszelkie twierdzenia i dowody znane pozwanemu w tej sprawie. W przeciwnym wypadku, powołanie ich na dalszym etapie spowoduje, iż Sąd pomnie je, chyba że pozwany uprawdopodobni, że nie zgłosił ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Opłata za wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty

Sytuacja pozwanego przy wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest zdecydowanie mniej korzystna niż w przypadku pozwanego zaskarżającego sprzeciwem nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym. Związane jest to z koniecznością uiszczenia przez pozwanego ¾ opłaty sądowej należnej od pozwu.

Aby określić wysokość opłaty pozwany powinien sprawdzić jaka opłata sądowa była należna od pozwu i pomnożyć ją przez 0,75. Pamiętać jednak należy, że minimalna opłata sądowa wynosi 30 złotych a każdą opłatę należy zaokrąglić w górę po pełnego złotego.

Skutki wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty

W przeciwieństwie do postępowania upominawczego, wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie powoduje utraty jego mocy.

Skutecznie wniesione zarzuty powodują, iż przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie zarzutów powodowi. Sąd dokona merytorycznego rozpoznania sprawy i po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wyda wyrok.

 

Informacje zawarte we wpisie aktualne na dzień 11.09.2023