ZADZWOŃ 505 079 355

Ponaglenie na działanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Cudzoziemiec, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, niejednokrotnie musi czekać na wydanie decyzji dłużej niż jest to wskazane w przepisach prawa. Nie jest on jednak skazany na bierne oczekiwanie aż Wojewoda wyda decyzję w jego sprawie. Jeśli Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpoznaje sprawę przewlekle ma on prawo do wniesienia ponaglenia.

 

Ile czasu ma Urząd do Spraw Cudzoziemców na wydanie decyzji?

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców jako organ administracji publicznej, zobowiązany jest do załatwienia sprawy (a zatem do wydania decyzji) bez zbędnej zwłoki.

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza Urząd do Spraw Cudzoziemców.

W sytuacji, gdy powyższe dowody okażą się niewystarczające do załatwienia sprawy lub strona zgłosi żądanie dotyczące przeprowadzenia dowodu, Urząd do Spraw Cudzoziemców jest obowiązany załatwić sprawę w terminie miesiąca od daty wszczęcia postępowania. Jednakże i w tym wypadku powinien on załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki.

W przypadku gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana Urząd do Spraw Cudzoziemców powinien ją załatwić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Co ważne, to czy dana sprawa uznana będzie za sprawę szczególnie skomplikowaną należy do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Warto przy tym podkreślić, że do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Przekroczenie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców terminu na wydanie decyzji

W każdym przypadku, kiedy Urząd do Spraw Cudzoziemców przekroczy termin na wydanie decyzji zobowiązany jest powiadomić o tym cudzoziemca. W piśmie tym organ powinien także podać przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając cudzoziemca o prawie do wniesienia ponaglenia.

 

Kiedy można wnieść ponaglenie na działanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców?

 

Cudzoziemcowi służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

– jego sprawy nie załatwiono w terminie określonym przepisami prawa (bezczynność);

– postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Należy przy tym pamiętać, że ponaglenie należy uzasadnić i aby zwiększyć szanse na jego pozytywne rozpatrzenie, przedstawić także argumenty przemawiające za tym, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłości.

Gdzie złożyć ponaglenie na działanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców?

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo jeżeli nie ma organu wyższego stopnia – do organu prowadzącego postępowanie.

W przypadku postępowań dotyczących wydania zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Polski, organem pierwszego stopnia prowadzącym postępowanie jest właściwy Wojewoda ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, natomiast organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Postępowanie po wniesieniu ponaglenia

Wojewoda jest zobowiązany przekazać wniesione przez cudzoziemca ponaglenie, wraz z odpisami akt sprawy Szefowi do Spraw Cudzoziemców, nie później niż w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Przekazując ponaglenie Wojewoda powinien się do niego ustosunkować.

Szef do Spraw Cudzoziemców ma siedem dni na rozpatrzenie ponaglenia. Jest on zobowiązany wydać postanowienie, w którym wskaże, czy Wojewoda dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania i stwierdzić, czy nastąpiło to z rażącym naruszeniem prawa.

W przypadku gdy Szef do Spraw Cudzoziemców stwierdzi bezczynność lub przewlekłość postępowania, zobowiąże Wojewodę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin jej załatwienia, oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Cudzoziemcu, jeśli Twoja sprawa prowadzona przez Urząd się przedłuża a chcesz jak najszybciej uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy skontaktuj się z naszym prawnikiem zajmującym się sprawami cudzoziemców. Po analizie Twojej sprawy ustalimy dalsze kroki, w celu przyspieszenia wydania decyzji przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Informacje zawarte we wpisie aktualnie na dzień 06.01.2019