ZADZWOŃ 505 079 355

Skarga na bezczynność lub przewlekłość postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt

Niejednokrotnie postępowania prowadzone przez Wojewodę z wniosku cudzoziemca o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały czy zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie są zakończone w terminach przewidzianych przez prawo. Cudzoziemiec powinien być świadomy, że w przypadku przedłużającego się postępowania posiada on pewne uprawnienia. Jednym z nich jest skarga na bezczynność lub przewlekłość postępowania.

Niniejszy wpis pozwoli Ci uzyskać odpowiedź m.in. na następujące pytania:

Ile trwa postępowanie z wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca?

Co robić, jeśli postępowanie z wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt przedłuża się?

Czy mogę przyspieszyć wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt cudzoziemca?

Czy można domagać się odszkodowania za przewlekłe postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt?

Ile trwa postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pobyt?

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Oznacza to, że Wojewoda powinien wydać decyzję w terminie miesiąca od wszczęcia postępowania a w przypadku spraw skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Nieco dłuższe terminy załatwienia sprawy przewidziane są w przypadku wniosku o zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE powinno zakończyć się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Niestety czas trwania postępowań prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców znacznie przekracza terminy wskazane w przepisach prawa. Nie oznacza to jednak, że cudzoziemcowi pozostaje jedynie biernie oczekiwać na wydanie decyzji. Ma on możliwość wpływu na organ i przyspieszenie wydania decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt.

Przedłużające się postępowanie w sprawie zezwolenia na pobyt – ponaglenie

Pierwszym sposobem na przyspieszenie rozpoznania sprawy prowadzonej przez Wojewodę jest wniosek o przyspieszenie postępowania. Gdy jednak nie przyniósł on oczekiwanych rezultatów cudzoziemiec ma możliwość wniesienia ponaglenia na działanie organu. Ponaglenie może zostać złożone w przypadku przekroczenia przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wyżej wymienionych terminów. W ponagleniu należy wskazać, że Wojewoda prowadzi postępowanie w sposób przewlekły lub pozostaje w bezczynności – w zależności od okoliczności danej sprawy.

Przewlekłe postępowanie w sprawie zezwolenia na pobyt – skarga do sądu

W przypadku gdy Urząd do spraw Cudzoziemców przedłuża postępowanie w stosunku do cudzoziemca lub pozostaje w bezczynności cudzoziemiec ma także prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ. Z prawa tego cudzoziemiec może skorzystać, jeśli wcześniej złożył ponaglenie na działanie organu.

Skarga do sądu administracyjnego – gdzie wnosimy?

Skarga do sądu administracyjnego niejednokrotnie pozwala zwalczyć bezczynność lub przewlekłość postępowania prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Skarga na bezczynność lub przewlekle prowadzone postępowanie powinna być wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewody, którego bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Zarzuty do skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania

W skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w sprawie zezwolenia na pobyt należy m. in. wskazać określenie naruszenia prawa. Ważne jest zatem, aby w skardze wskazane były zarzuty naruszenia konkretnych przepisów prawa, których dopuścił się Wojewoda. Odpowiednie wskazanie naruszonych przepisów przyczyni się do uwzględnienia skargi przez Sąd.

Czy można domagać się odszkodowania za przewlekłe postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt?

Uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe postępowanie prowadzone przez Wojewodę Sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny lub przyznać
od organu na rzecz cudzoziemca sumę pieniężną
do wysokości połowy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Ze względu na fakt, że prowadząc postępowania w stosunku do cudzoziemców Wojewoda niejednokrotnie przekracza terminy określone w przepisach na załatwienie sprawy, Sądy coraz częściej korzystają z przysługującego uprawnienia i zasądzają na rzecz
cudzoziemców kwoty
w wysokości kilku tysięcy złotych. Oczywiście nie w każdym przypadku zasądzenie sumy pieniężnej będzie zasadne. Kierując do sądu skargę zawierającą wniosek o zasądzenie sumy pieniężnej na rzecz cudzoziemca należy każdorazowo ocenić postępowanie Wojewody i jego sposób działania. Jeśli postępowanie prowadzone jest przewlekle, Wojewoda kolejny raz przesuwa termin wydania decyzji skontaktuj się z nami a ocenimy możliwość wniesienia ponaglenia lub skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Nasz adwokat od spraw cudzoziemców dołoży starań, aby przyspieszyć wydanie decyzji w Twojej sprawie.