ZADZWOŃ 505 079 355

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

 

Cudzoziemiec, który planuje przebywać na terenie Polski dłużej niż 3 miesiące powinien ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Takie zezwolenie jest wydawane na czas nie dłuższy niż 3 lata. Nie oznacza to jednak, że zezwolenie zawsze zostaje wydane na okres 3 lat – termin ten może być krótszy i zależny jest od podstawy ubiegania się o to zezwolenie.

Gdzie należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy?

Dokumenty wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na zamieszkanie cudzoziemca. Procedura wydania zezwolenia na pobyt czasowy toczy się w wydziale właściwym do spraw cudzoziemców a decyzję o zezwoleniu wydaje Wojewoda.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy?

Dokumenty składane wraz z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy zależne są od rodzaju zezwolenia o jakie cudzoziemiec występuje. Każdy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy uzasadnić i dołożyć starań o załączenie wszelkich dokumentów uzasadniających cel pobytu cudzoziemca. Ograniczy on w ten sposób możliwość wezwania go przez organ do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Cel pobytu cudzoziemca w Polsce

Występując z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien wskazać cel pobytu na terenie Polski. Możemy m.in. wyróżnić następujące zezwolenia wydawane przez Wojewodę:

– Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

– Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji tzw. Niebieska karta

– Zezwolenie w celu wykonywania pracy sezonowej

– Zezwolenie dla pracownika oddelegowanego

– Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej

– Zezwolenie na pobyt w celu kształcenia się na studiach

– Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych

– Zezwolenie na pobyt dla członków rodzin obywateli RP oraz członków rodzin cudzoziemców

– Zezwolenie na pobyt ze względu na inne okoliczności (zezwolenie na pobyt dla absolwenta poszukującego pracy, w celu kontynowania edukacji, pobytu krótkoterminowego.

UWAGA: Zezwolenie na pobyt czasowy – niezależnie od powodu pobytu cudzoziemca – nie przedłuża się samoczynnie.  Cudzoziemiec, który chce zostać w Polce powinien jeszcze przed upływem ważności obecnego zezwolenia złożyć nowy wniosek o udzielnie kolejnego zezwolenia na pobyt.

 

Opłata za rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy jest zależna od rodzaju zezwolenia, o które cudzoziemiec występuje. Standardowa opłata za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł. Natomiast opłata za rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wynosi 440 zł. Z kolei opłata za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy na pracę sezonową wynosi 170 zł.

Co istotne, opłata ta jest zwracana w przypadku, gdy organ wyda decyzję negatywną. W przypadku decyzji pozytywnej należy dodatkowo uiścić opłatę w wysokości 50 zł za wydanie karty pobytu.

Informacje zawarte we wpisie aktualne na dzień 06.12.2018