ZADZWOŃ 505 079 355

Zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce

W sytuacji, gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywanie pracy, powinien no wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy o pracę. Zezwolenie to jest wydawane, jeśli cudzoziemiec spełni następujące warunki:

– posiada ubezpieczenie zdrowotne;

– posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

– ma zapewnione na terenie Polski miejsce zamieszkania;

– podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;

– wynagrodzenie cudzoziemca wskazane we wniosku nie będzie niższe niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Oczywiście, są to standardowo wymagane warunki do spełnienia przez cudzoziemca. Każdy wniosek należy traktować indywidualnie a zatem możliwym jest, że w danym przypadku niektóre z wyżej wymienionych warunków nie będą konieczne do spełnienia lub ich wykazanie nastąpi w inny sposób.

 

Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza wykazaniem powyższych okoliczności, cudzoziemiec powinien do wniosku dołączyć m.in.:

– 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

 

– cztery aktualne, kolorowe fotografie wymiary 35 mm x 45 mm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry, przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

– kserokopię ważnego dowodu podróży;

– informację starosty dotyczącą wyniku testu pracy (nie jest wymagana w każdym przypadku);

– rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;

– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;

– potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Należy pamiętać, że złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami ograniczy korespondencje prowadzoną z urzędem i skróci czas oczekiwania na decyzję organu.

 

Opłata za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

 

Opłata za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wynosi 440 zł a potwierdzenie jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku. W przypadku decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania cudzoziemiec może wnioskować o zwrot wniesionej opłaty.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką w Warszawie. Nasi prawnicy służą pomocą prawną w rozwiązaniu Twojego problemu.

Informacje zawarte we wpisie aktualne na dzień 16.12.2018