ZADZWOŃ 505 079 355

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia cudzoziemca do stałego pobytu w Polsce. Co za tym idzie decyzja wydana z wniosku cudzoziemca jest wydawana na czas nieoznaczony. Cudzoziemiec powinien jednak pamiętać, że Wojewoda może odmówić wydania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE a wydana już decyzja w niektórych sytuacjach może zostać cofnięta.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE należy spełnić łącznie następujące warunki:

– przebywać legalnie i nieprzerwanie w Polsce co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku;
– posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu w ciągu 3 lat pobytu w Polsce przed złożeniem wniosku. Jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie Niebieskiej Karty okres ten skrócony został do 2 lat;
– posiadać ubezpieczenie zdrowotne;
– posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego (nie jest wymagane w przypadku, gdy cudzoziemiec do dnia złożenia wniosku nie ukończył 16 lat).

Nieprzerwany pobyt – rezydent długoterminowy UE

Pobyt cudzoziemca uznany będzie za nieprzerwany, jeśli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w 5 letnim okresie, w przypadku cudzoziemca na terytorium Polski. Pobyt będzie uznany za nieprzerwany również w sytuacji, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 12 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w 5 letnim okresie, w przypadku pobytu cudzoziemca na terytorium innego państwa UE. Dotyczy to cudzoziemców, którzy posiadają Niebieską Kartę tj. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Pobyt uznany będzie nadal za nieprzerwany, jeśli przerwa spowodowana była następującymi okolicznościami:

– cudzoziemiec wykonywał obowiązki zawodowe lub świadczył pracę poza terytorium Polski na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się w Polsce;
– towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa powyżej przez jego małżonka lub jego małoletnie dziecko;
– szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza Polską, jeśli nieobecność nie trwała dłużej niż 6 miesięcy;
– wyjazdem poza granice Polski w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

Potwierdzenie znajomości języka polskiego – rezydent długoterminowy UE

Przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemiec zobowiązany jest potwierdzić znajomość języka polskiego. Może tego dokonać poprzez dołączenie do wniosku urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1.  Potwierdzeniem znajomości języka polskiego może być także świadectwo ukończenia w Polsce szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim, lub świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni w wykładowym językiem polskim za granicą odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu polskich przepisów – Prawa oświatowego lub Prawa o szkolnictwie wyższym.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE powinien być złożony najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski. Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Cudzoziemiec może udzielić pełnomocnictwa do złożenia wniosku np. adwokatowi lub radcy prawnemu, który przygotuje wniosek oraz wskaże wymagane dokumenty.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – opłata

Przy złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemiec powinien przedstawić potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku w wysokości 640 złotych. W przypadku wydania negatywnej decyzji opłata jest zwracana. Dodatkowo cudzoziemiec powinien pamiętać o konieczności dokonania opłaty w wysokości 50 zł za wydanie karty pobytu w przypadku wydania decyzji pozytywnej.

Ile trwa postępowanie w sprawie wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Postępowanie z wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE powinno zostać zakończone w terminie 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Niestety faktyczne terminy załatwienia sprawy przez Wojewodę są znacznie dłuższe. W przypadku, gdy organ nie załatwi sprawy we wskazanym powyżej terminie cudzoziemiec ma prawo do złożenia ponaglenia na działanie Wojewody zarzucając bezczynność lub przewlekłość postępowania. Jeśli wniesione ponaglenie nie przyniosło skutku kolejnym uprawnieniem cudzoziemca jest złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w załatwieniu formalności przed Urzędem Wojewódzkim skontaktuj się z naszym adwokatem w Warszawie od spraw cudzoziemców. Wyjaśnimy obowiązującą procedurę oraz wskażemy wymagane dokumenty.

Informacje zawarte we wpisie aktualnie na dzień 25.02.2019 roku.