Zwrot wniosku a wezwanie do uzupełnienia braków wniosku do KRS

Zarówno gdy rejestrujemy spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym jak również, gdy przeprowadzamy zmiany w istniejącym już podmiocie, musimy liczyć się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku do Sądu rejestrowego. Ewentualne błędy lub braki we wniosku spowodują wezwanie nas do uzupełnienia braków wniosku lub jego zwrot, co przedłuża czas rozpoznania wniosku.

Dotychczas wnioski musiały być składane na urzędowych formularzach lub niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. Od 1 lipca 2021 r. podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców muszą składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej. Co za tym idzie, spółki nie mogą już składać wniosków o zmianę danych w rejestrze w formie papierowej. Złożenie wniosku odbywa się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Dostęp do portalu uzyskujemy po założeniu konta. Osoby, które założyły spółkę przez Internet mają także możliwość zgłoszenia niektórych zmian w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.


Otrzymałeś zwrot wniosku lub wezwanie do uzupełnienia braków? Kliknij tutaj, aby wysłać zapytanie, w celu uzyskania bezpłatnej wyceny.

Od rodzaju popełnionego błędu zależeć będzie z jaką reakcją Sądu się spotkamy. Sąd może wydać zarządzenie o zwrocie wniosku lub też wezwanie do uzupełnienia braków wniosku.

Zarządzenie o zwrocie wniosku

Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymogów formalnych polega on zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia jego braków. Oznacza to, że Sąd wyda zarządzenie o zwrocie wniosku. Zwrot wniosku nastąpi w przypadku gdy wniosek:
– nie został złożony na wymaganym formularzu;
– nie został opłacony (opłata nie została uiszczona lub została uiszczona w niewłaściwej wysokości);
– nie został prawidłowo wypełniony.

W zarządzeniu powinny zostać wskazane powody, które doprowadziły do zwrotu wniosku. Zwrot wniosku nie oznacza jednak, że nie mamy już możliwości uzyskania wpisu do rejestru. W przypadku otrzymania zarządzenia o zwrocie wniosku mamy możliwość złożenia ponownego, prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeśli wniosek nie będzie zawierał braków (skorygowaliśmy wszystkie braki wskazane w treści zarządzenia) wywoła on skutek od daty pierwotnego jego wniesienia. Warunkiem, który należy spełnić jest ponowne złożenie wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie wniosku.

Do ponownie składanego wniosku warto jest dołączyć pismo przewodnie ze wskazaniem sygnatury sprawy oraz wnioskiem o przeksięgowanie opłaty oraz dołączenie dokumentów uprzednio złożonych do nowego wniosku. Ułatwi to procedowanie i przyspieszy rozpoznanie wniosku. Do nowego wniosku, nie dołączamy zatem ponownie dokumentów, które zostały złożone wraz z pierwotnym wnioskiem a jedynie wszystkie poprawnie wypełnione formularze KRS.

Wezwanie do uzupełnienia braków

Z wezwaniem do uzupełnienia barków wniosku najczęściej spotkamy się, gdy złożony wniosek:
– nie zawiera wszyskich wymaganych dokumentów;
– zawiera dokumenty błędnie sporządzone lub podpisane.

W piśmie wzywającym do uzupełnienia braków wniosku Sąd wskaże jakie błędy wniosek zawiera oraz w jakim terminie braki te powinny zostać usunięte. Uzupełnienie wskazanych w wezwaniu braków w terminie spowoduje rozpoznanie przez Sąd złożonego wniosku.

Uzupełniając braki warto także sporządzić pismo przewodnie ze wskazaniem sygnatury sprawy.

Brak uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie spowoduje odmowę wpisu zmian lub rejestracji spółki, czego konsekwencją będzie konieczność złożenia ponownego wniosku oraz ponowne uiszczenie opłaty za wpis.

Jeśli z okoliczności wynika, że braki nie mogą zostać uzupełnione w terminie (np. nie uzyskamy wymaganego dokumentu w terminie wskazanym przez sąd lub dokumenty muszą zostać podpisane przez osoby, które są nieobecne) warto złożyć wniosek o przedłużenie terminu, co często w praktyce przynosi oczekiwany skutek. Ważnym jest aby wniosek ten został złożony przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do uzupełnienia braków. We wniosku o przedłużenie terminu należy wskazać nadzwyczajne okoliczności, których zaistnienie powoduje niemożność uzupełnienia braków w terminie wskazanym w wezwaniu.