ZADZWOŃ 505 079 355

Podwyższenie alimentów

Niejednokrotnie, sprawy alimentacyjne są częstymi sprawami z którymi mają do czynienia byli małżonkowie posiadający dzieci. Tak samo jak ma to miejsce w przypadku pozwu o obniżenie alimentów, skierowanie do sądu pozwu o podwyższenie alimentów nie zawsze przyniesie oczekiwany skutek. Musimy wykazać, że nastąpiła zmiana stosunków, czyli okoliczności istotnych z punktu widzenia przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Więcej informacji na ten temat uzyskasz tutaj.

Podwyższenie alimentów – kiedy możliwe?

Podwyższenie alimentów będzie możliwe w sytuacji, gdy nastąpi zmiana możliwości majątkowych lub zarobkowych zobowiązanego do płacenia alimentów albo zakres uzasadnionych potrzeb uprawnionego. Pamiętać należy, że zmiana obowiązku alimentacyjnego może nastąpić dopiero po wydaniu wyroku przez sąd, w którym orzekł o wysokości alimentów lub po zawarciu ugody ustalającej obowiązek alimentacyjny.

Zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego

Do najczęstszych przyczyn uzasadniających podwyższenie alimentów z powodu zwiększenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do otrzymywania świadczenia, zaliczamy przede wszystkim wzrost wydatków na uprawnionego.Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, że im starsze dziecko tym wyższe są jego uzasadnione potrzeby. Poprzez wzrost wydatków należy rozumieć wzrost związany zarówno z potrzebami materialnymi jak i niematerialnymi tj. w związku z kształceniem, rozwojem kulturalnym, duchowym, rozrywką, hobby itp.

Kolejnym uzasadnieniem dla podwyższenia alimentów może być długotrwała choroba uprawnionego lub wzrost kosztów jego leczenia czy rehabilitacji.

Oczywiście, wystąpienie tych okoliczności musimy udowodnić poprzez dołączenie do pozwu rachunków lub faktur dokumentujących zwiększenie wydatków na uprawnionego. Dla przykładu wskazać można, że jeśli uprawniony rozpoczął edukacje (lub kolejny etap edukacji) lub często choruje, do pozwu należy dołączyć zaświadczenia ze szkoły oraz od lekarza. Warto także powołać świadków, którzy potwierdzą zaistniałe okoliczności.

Okoliczności o których mowa powyżej oceniane są przez Sąd indywidualnie dla każdego uprawnionego. Warto zaznaczyć, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, „dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie czy też oddzielnie.” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86). Obowiązek alimentacyjny nie może przy tym ograniczać się jedynie do zapewnienia uprawnionemu zaspokojenia jego minimalnych potrzeb.

Zwiększenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego

Ze zwiększeniem zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów będziemy mieć do czynienia w sytuacji gdy:

–  zobowiązany dostał awans lub podjął lepiej płatną pracę od tej, która była podstawą do ustalenia wysokości alimentów;
– doszło do zmiany jego sytuacji rodzinnej poprzez obniżenie lub odpadnięcie kosztów jakie wcześniej ponosił (zobowiązany nie łoży już na inne dzieci z powodu ich usamodzielnienia finansowego);
– doszło do zwiększenia jego majątku (uzyskał on darowiznę lub spadek, spłacił zaciągnięty kredyt hipoteczny ect.)

W tym przypadku także należy w miarę możliwości udowodnić zaistnienie okoliczności o których mowa powyżej. Sformułowane w prawidłowy sposób wnioski dowodowe pomogą nam osiągnąć oczekiwany przez nas efekt, w postaci podwyższenia alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów – gdzie i kiedy złożyć?

Pozew o podwyższenie alimentów można złożyć, kiedy doszło do zmiany stosunków, o których mowa powyżej. Pozew składamy do sądu w dwóch egzemplarzach. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o podwyższenie alimentów jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania zobowiązanego lub miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów dziecka. Wybór sądu w tym przypadku należy do powoda.

Pozew o podwyższenie alimentów jest zwolniony od opłat sądowych. W pozwie tym wskazać należy wartość przedmiotu sporu za jeden rok. Będzie to różnica między wysokością dotychczas zasądzonych alimentów a wysokością alimentów o którą występujemy w pozwie. Kwota ta przemnożona przez 12 miesięcy stanowi wartość przedmiotu sporu.

W pozwie należy zawrzeć uzasadnienie, wskazując argumenty przemawiające za zasadnością naszego żądania. Jeśli nie udowodnimy okoliczności na które się powołujemy, istnieje duże ryzyko, że sąd nie uwzględni powództwa.