Jak rozwiązać spółkę z o.o. – likwidacja spółki

Jak rozwiązać spółkę z o.o. – likwidacja spółki

Rozwiązanie spółki z o.o. jest procesem, który może wiązać się z różnymi przyczynami i skomplikowanymi kwestiami prawno-organizacyjnymi. W niniejszym artykule omówimy jak rozwiązać spółkę z o.o. – likwidacja spółki w kontekście prawa handlowego. Zrozumienie tego procesu jest istotne zarówno dla przedsiębiorców, którzy chcą zakończyć działalność swojej spółki, jak i dla kontrahentów spółki, która jest właśnie w procesie likwidacji.

Przyczyny rozwiązania spółki z o.o.

Pierwszym krokiem w procesie rozwiązania spółki z o.o. jest zidentyfikowanie przyczyn, które skłaniają wspólników do podjęcia takiej decyzji. Przyczyny rozwiązania spółki mogą być różnorodne i obejmować m.in.:

1. Wystąpienie przyczyn wskazanych w umowie spółki

Regulacja art. 270 kodeksu spółek handlowych wskazuje, że rozwiązanie spółki kapitałowej może mieć miejsce, gdy spełnione zostaną przesłanki określone w umowie spółki. Umowa spółki może bowiem wskazywać przyczyny rozwiązania. Jako przyczyny rozwiązania umowa spółki może wymieniać np. upływ czasu, na jaki spółka została zawiązana; utrata przez spółkę koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej; przeniesienie siedziby spółki za granicę, osiągnięcie przez spółkę zaplanowanego zysku; poniesienie przez spółkę straty w określonej wysokości.

2. Osiągnięcie celu spółki 

Rozwiązanie spółki może mieć miejsce, jeśli cel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został osiągnięty.

Jeśli cel, dla którego spółka została założona lub jeśli osiągnięcie celu stało się niemożliwe do realizacji, udziałowiec może wystąpić z powództwem o rozwiązanie spółki i to niezależnie od wielkości reprezentowanego kapitału zakładowego. Takie uprawnienie przysługuje także każdemu z członków organu spółki. 

3. Problemy finansowe

Decyzję o rozwiązaniu spółki wspólnicy mogą np. podjąć jeśli spółka napotyka na trudności finansowe. Rozwiązanie może być rozważane jako sposób na uregulowanie zobowiązań w celu zakończenia działalności.

4. Zmiana interesów wspólników

Jeśli interesy wspólników ulegają zmianie warto zastanowić się nad likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W sytuacji, gdy spółka nie prowadzi działalności i jedynie generuje koszty także warto przeanalizować zasadność likwidacji spółki. 

Jak rozwiązać spółkę z o.o. – likwidacja spółki. Co to oznacza?

Rozwiązanie spółki z o.o. jest procesem uregulowanym przepisami prawa handlowego, w szczególności Kodeksem Spółek Handlowych (KSH). Rozwiązanie spółki prawa handlowego oznacza ustanie jej bytu prawnego. Spółka po przeprowadzeniu likwidacji przestaje istnieć.

Etapy likwidacji spółki z o.o.

Proces rozwiązania spółki z o.o. można podzielić na kilka etapów, które obejmują:

1. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki

Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki przez zgromadzenie wspólników. Uchwała ta musi być podjęta zgodnie z przepisami umowy spółki i kodeksu spółek handlowych. Oprócz podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki wspólnicy decydują kto będzie likwidatorem spółki. 

Od momentu wyznaczenia likwidatorów to oni uprawnieni są do reprezentowania spółki. Trzeba zatem pamiętać, że dotychczasowi członkowie zarządu nie mają już prawa podpisywać dokumentów a kompetencje te przechodzą na likwidatorów.

Uchwała o otwarciu likwidacji – konieczny notariusz

Uchwała o otwarciu likwidacji spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Otwarcie likwidacji związane jest z koniecznością udania się wspólników do notariusza, gdyż to wspólnicy będą podejmowali o tym decyzję. Wyjątkiem jest likwidacja spółki przez System S24 założonej w formie elektronicznej o czym w dalszej części artykułu.

2. Zgłoszenie otwarcia likwidacji do rejestru

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po powzięciu przez zgromadzenie wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji należy złożyć wniosek o zmianę danych w KRS. Wniosek o otwarcie likwidacji składany jest do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek składany jest za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych w formie elektronicznej.

Likwidatorzy muszą zatem zgłosić otwarcie likwidacji do KRS wskazując dane likwidatorów, ich adresy i sposób reprezentacji spółki.  Otwarcie likwidacji jest zatem jedną z ważniejszych czynności podczas całego procesu likwidacji spółki. 

Podczas zgłoszenia otwarcia likwidacji do rejestru przedsiębiorców krs wykreślany jest zarząd spółki. Nie stosujemy zatem dotychczasowej reprezentacji spółki a uprawnionymi do reprezentowania spółki stają się likwidatorzy.

Likwidatorzy niezwłocznie po otwarciu likwidacji muszą sporządzić bilans likwidacyjny spółki – czyli bilans otwarcia likwidacji.

 Likwidatorzy w spółce z o.o. mają także obowiązek w ciągu 2 tygodni ogłosić otwarcie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Oczywiście w przypadku współpracy z kancelarią w zakresie likwidacji spółki dokumenty prawne przygotowują nasi prawnicy.

3. Czynności likwidacyjne 

Czynności likwidacyjne mają na celu zakończenie bieżących interesów spółki i ściągnięcie wierzytelności. Kodeks spółek handlowych nakłada na likwidatorów szereg obowiązków. Likwidatorzy spółki mają za zadanie dokonać spłaty zobowiązań spółki a ich czynności mają zmierzać do upłynnienia majątku spółki. Likwidatorzy są uprawnieni do wszelkich działań mających na celu doprowadzenie do zakończenia działalności spółki.

Jeśli po spłacie zobowiązań spółki pozostał majątek spółki należy spłacić wspólnikom udziały, a ewentualna nadwyżka podlega podziałowi między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku.

Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych, likwidatorzy składają wniosek o wykreślenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem po sprzedaży majątku spółki oraz regulacji jej zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych likwidatorzy składają wniosek o wykreślenie spółki z KRS. 

W celu zakończenia działalności spółki likwidatorzy dokonują zamknięcia likwidacji i składają wniosek o wykreślenie spółki z KRS wraz z następującymi dokumentami:

  • bilansem przygotowanym na dzień zakończenia likwidacji
  • oświadczeniem likwidatorów, że likwidacja została ukończona a majątek spółki został upłynniony
  • uchwałę wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki.

Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia spółki z rejestru, po przeprowadzeniu likwidacji. Jeśli zatem o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostanie powiadomiony sąd rejestrowy nie dojdzie do wykreślenia spółki. Dopiero wykreślenie spółki oznacza formalne zakończenie jej istnienia.

Likwidacja spółki adwokat Warszawa

W procesie likwidacji spółki z o.o., szczególnie w przypadku skomplikowanych kwestii prawnych i organizacyjnych, warto skorzystać z usług adwokata lub rady prawnego. Adwokat warszawa specjalizujący się w prawie spółek może zapewnić profesjonalną pomoc prawną przy rozwiązywaniu spółki, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami i chroniąc interesy wszystkich zaangażowanych stron. Współpraca z adwokatem może znacząco ułatwić proces likwidacji spółki minimalizując ryzyko ewentualnych problemów. 

W zakresie obsługi prawnej przy likwidacji spółki kancelaria przygotowuje wymagane dokumenty, w tym protokoły ze Zgromadzeń Wspólników, uchwały Wspólników o rozwiązaniu Spółki oraz o powołaniu likwidatorów Spółki.

Dlatego, jeśli zastanawiasz się nad likwidacją spółki z o.o. w Warszawie lub też innej spółki z siedzibą na terenie Polski, skontaktuj się z doświadczonym adwokatem, który pomoże ci przejść przez ten proces sprawnie i skutecznie. Uzyskaj bezpłatną wycenę likwidacji spółki tutaj.

Jak rozwiązać spółkę z o.o. – likwidacja spółki S24

W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, a umowa spółki nie była zmieniana u notariusza, istnieje możliwość likwidacji spółki przez Internet w systemie S24. Nie ma zatem konieczności podejmowania uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarcia likwidacji w formie aktu notarialnego.

Proces likwidacji spółki S24 jest podobny do czynności likwidacyjnych występujących w trybie standardowym.

1. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki w s24

Zgodnie z KSH, rozwiązanie spółki z o.o. może być dokonane na mocy uchwały wspólników. Decyzję o rozwiązaniu spółki podejmują zatem wspólnicy. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarcia likwidacji opatrzona zostaje przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Czynności likwidacyjne w spółce S24

Czynności likwidacyjne są podobne jak w przypadku tradycyjnej spółki. Likwidatorzy zmierzają do sprzedaży majątku i uregulowania zobowiązań spółki. 

3. Złożenie wniosku o wykreślenie spółki s24

Kolejnym krokiem w procesie rozwiązania spółki s24 jest złożenie wniosku o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

W tym przypadku do sądu także składamy sprawozdanie likwidacyjne, sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji, uchwałę zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu osoby przechowującej księgi i dokumenty rozwiązanej spółki. Wniosku nie składa członek organu spółki (zarząd) a likwidator spółki. Wniosek składany jest w formie elektronicznej przez system S24.

Jak rozwiązać spółkę z o.o. – likwidacja spółki i jej Skutki

Skutkiem rozwiązania spółki jest wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje, że traci ona podmiotowość prawną, a także zdolność procesową do bycia stroną w procesie. 

Kto może być likwidatorem spółki z o.o.

Likwidatorzy spółki są osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i zakończenie działalności spółki. 

Likwidatorem spółki może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określone w przepisach przestępstwa gospodarcze.

Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Najczęściej zatem likwidatorami spółki zostają członkowie zarządu. 

Kto może być przechowawcą ksiąg po wykreśleniu spółki?

Po wykreśleniu spółki z KRS, jej dokumenty i księgi muszą być przechowywane przez osobę lub podmiot wskazany przez wspólników. Przechowawcą ksiąg po wykreśleniu spółki z rejestru może być w szczególności wspólnik lub podmiot wyznaczony przez sąd rejestrowy.

Odpowiedzialność likwidatora w trybie art. 299 KSH

Likwidatorzy spółki z o.o. mają obowiązek działać z należytą starannością i dbałością o interesy spółki i jej wierzycieli. Naruszenie tych obowiązków może prowadzić do odpowiedzialności likwidatora w trybie art. 299 KSH.

  • Zakres odpowiedzialności:

Odpowiedzialność likwidatorów (tak samo jak członków zarządu z art. 299 § 1 KSH) jest odpowiedzialnością osobistą, subsydiarną wobec spółki, tzn. zależną od bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. 

  • Przesłanki odpowiedzialności:

Przesłankami odpowiedzialności z art. 299 § 1 KSH likwidatora są:

1) szkoda,

2) istnienie zobowiązania spółki z o.o.,

3) bezskuteczność egzekucji z majątku spółki,

4) związek przyczynowy między szkodą a niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

  • Zwolnienie od odpowiedzialności:

Odpowiedzialność likwidatora z art. 299 § 1 KSH zostaje wyłączona jeżeli:

1) we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,

2) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,

3) pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,

4) pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Powyższe zasady mają na celu ochronę interesów wierzycieli spółki w okresie likwidacji. Odpowiedzialność likwidatora ma na celu zwiększenie zaangażowania w prawidłowe wykonywanie obowiązków likwidacyjnych oraz minimalizowanie potencjalnych szkód wyrządzonych w trakcie tego procesu.

Jak rozwiązać spółkę z o.o. – likwidacja spółki a koszty

Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z pewnymi kosztami, które muszą być pokryte przez spółkę lub jej wspólników. Koszty te mogą obejmować opłaty notarialne, opłaty związane z wykreśleniem spółki z KRS, koszty wynagrodzenia likwidatorów, koszty obsługi prawnej, obsługi księgowej oraz inne związane z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego.

Postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

W niektórych przypadkach, zgodnie z przepisami ustawy o krajowym rejestrze sądowym może dość do rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Rejestru w przypadku, gdy zostanie ustalone, że spółka ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności. 

Sąd może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania likwidacji, jeśli mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe. 

W toku postępowania o rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji sąd rejestrowy bada, czy spółka posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. Powyższe przyczyny to jedynie przykłady, kiedy może dojść do rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji. 

Likwidacja spółki a ogłoszenie upadłości spółki

Zarówno likwidacja spółki jak i ogłoszenie upadłości spółki są procesami zmierzającymi do zakończenia działalności spółki to różnią się istotą, przyczynami oraz konsekwencjami prawno-finansowymi. Poniżej wskazujemy zasadnicze różnice pomiędzy likwidacją spółki a ogłoszeniem jej upadłości

Cel procesu:

Likwidacja spółki: Zazwyczaj wynika z decyzji wspólników o zakończeniu działalności spółki. Celem jest uregulowanie spraw majątkowych i prawnego zakończenia istnienia spółki.

Ogłoszenie upadłości spółki: Wynika z niemożności spłacenia zobowiązań finansowych. Celem jest ochrona interesów wierzycieli oraz zaspokojenie ich roszczeń.

Podmiot decydujący:

Likwidacja spółki: Najczęściej to wspólnicy spółki podejmują decyzję o likwidacji. Likwidatorzy, często wybrani przez wspólników, przeprowadzają proces likwidacji.

Ogłoszenie upadłości spółki: Upadłość może być ogłoszona na wniosek wierzycieli, samej spółki lub np. kuratora.

Przebieg procesu:

Likwidacja spółki: Po podjęciu decyzji o likwidacji, likwidatorzy przystępują do rozporządzania majątkiem spółki, spłaty zobowiązań i zakończenia jej istnienia prawnego.

Ogłoszenie upadłości spółki: Po ogłoszeniu upadłości, postępowanie upadłościowe jest nadzorowane przez sąd. Syndyk (likwidator) zarządza majątkiem spółki w celu zaspokojenia wierzycieli.

Czas trwania procesu:

Likwidacja spółki: Czas trwania procesu likwidacji zależy od wielu czynników, ale zazwyczaj jest to okres od 7 do 12 miesięcy.

Ogłoszenie upadłości spółki: Proces upadłościowy może być bardziej złożony i czasochłonny, a jego długość zależy od skomplikowania sprawy i liczby wierzycieli. Najczęściej postępowanie upadłościowe trwa dłużej niż w przypadku postępowania likwidacyjnego.

Jak rozwiązać spółkę z o.o. – likwidacja spółki podsumowanie

Rozwiązanie spółki z o.o. to proces, który wiąże się z wieloma formalnościami i wymaga przestrzegania przepisów prawa handlowego. Decyzja o rozwiązaniu spółki zawsze jednak wymaga wcześniejszego przeanalizowania sytuacji spółki.

Przed przystąpieniem do likwidacji spółki, warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem lub prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek. Profesjonalna pomoc prawna może znacząco ułatwić ten proces i pomóc uniknąć ewentualnych problemów prawnych.

W przypadku spółki z o.o., trzeba pamiętać, że rozwiązanie spółki z o.o. nie następuje od razu po podjęciu przez wspólników uchwały, ale wymaga przeprowadzenia likwidacji (jeżeli zgodnie z przepisami taki proces jest wymagany) i następuje dopiero po wykreśleniu spółki z rejestru.

Warto podkreślić, że proces rozwiązania spółki z o.o. może być złożony i czasochłonny, dlatego istotne jest staranne planowanie całego procesu. Zachowanie ostrożności i przestrzeganie procedur prawnych to klucz do skutecznego rozwiązania spółki z o.o. Adwokat Warszawa może w takim przypadku okazać się nieocenionym wsparciem, pomagając w zaplanowaniu i przeprowadzeniu procesu likwidacji spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.