Krs zmiana zarządu

krs zmiana zarządu

Zmiana zarządu w spółce z o.o. krs jest jedną z częściej występujących zmianą wpisywaną w KRSie. Jeśli zastanawiasz się dokonać tych zmian oraz jakie dokumenty będą potrzebne – ten wpis jest dla Ciebie. 

Do zamiany zarządu dochodzi zarówno w sytuacji odwołania danego członka zarządu jak i w przypadku powołania nowych członków tego organu. Ze zmianą zarządu mamy także do czynienia w sytuacji członek zarządu spółki złoży rezygnację z pełnionej funkcji. Spółka (a dokładnie zarząd spółki) musi przy tym pamiętać, że każda zmiana w zarządzie spółki wymaga zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zmiana członka zarządu w spółce z o.o. wymagane dokumenty

Jeśli w spółce dokonane zostały zmiany osobowe w zarządzie (np. nastąpiło odwołanie członka zarządu i jednocześnie w jego miejsce powołano nowego) konieczne będzie zgłoszenie tego faktu do KRSu. Zmiany w zarządzie mogą odbywać się z różnych przyczyn (np. rezygnacji poprzedniego Prezesa Zarządu lub odwołania go z pełnionej funkcji). 

W zależności od przyczyny zmiany, do wniosku należy dołączyć inne dokumenty potwierdzające zmiany w zarządzie. Dokumenty mogą się różnić zależnie od podmiotu uprawnionego do dokonania zmian w zarządzie spółki czy też zapisów umowy spółki. W umowie spółki może być wskazane kto jest uprawniony do powołania zarządu zatem zaleca się jej analizę przed podjęciem czynności.

Najczęściej jednak dokumentem potwierdzającym okoliczność zmiany będzie Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w którym zostały zawarte uchwały dotyczące odwołania i powołania członków zarządu. Co do zasady bowiem członkowie zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będą powoływani i odwoływani właśnie uchwałą zgromadzenia wspólników. Z kolei w spółce akcyjnej organem uprawnionym do zmiany składu zarządu będzie Rada Nadzorcza.

Do wniosku należy także dołączyć oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń oraz listę osób uprawnionych do powołania zarządu wraz z informacją o adresach do doręczeń. Jeśli wniosek nie jest podpisywany przez nowopowołanych członków zarządu lub jeśli nie udzielili oni pełnomocnictwa do złożenia wniosku, należy dołączyć także zgody tych osób na ich powołanie do zarządu.


Chcesz zmienić zarząd w spółce z o.o.? Kliknij tutaj, aby wysłać zapytanie w celu uzyskania bezpłatnej wyceny.

Zmiana zarządu w spółce z o.o. – jak złożyć wniosek w krajowym rejestrze sądowym

Dotychczas, w przypadku gdy w spółce z o.o. jedynymi zmianami, które nastąpiły były zmiany osobowe w zarządzie należało wypełnić druk KRS Z3 oraz formularz KRS ZK w formie pisemnej. Nowe przepisy wprowadzają zasadę składania wniosku o zmianę zarządu w formie elektronicznej. Złożenie wniosku następuje za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych (PRS). Po utworzeniu konta oraz zalogowaniu się do portalu rejestrów sądowych dokonujemy zgłoszenia zmian, które nastąpiły – np. dokonujemy wykreślenia poprzedniego członka zarządu i wpisujemy nowego członka zarządu.

Zmiana członka zarządu spółki w S24

W przypadku spółek s24, czyli tych, których umowa spółki została zawarta pryz wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym, dokumenty potwierdzające zmiany tworzone są według wzorów dokumentów udostępnionych w systemie. 

Zmianę członka zarządu zgłosimy zatem przy pomocy przygotowanej w systemie uchwały wspólników. Deyzję o odwołaniu zarządu podejmuje w takich przypadkach zgromadzenie wspólników. System nie pozwala modyfikować zapisów umowy spółki w tym przedmiocie.

Wniosek oraz załączniki podpisujemy elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Zmiany należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia powzięcia uchwały.

Zmiany w składzie zarządu spółki – termin na zgłoszenie zmian członka zarządu

Spółka kapitałowa w tym także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek zgłoszenia zmian w zarządzie w ustawowym terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Termin ten zatem należy liczyć od dnia powołania członka zarządu lub odwołania członka zarządu czyli od dnia powzięcia uchwały przez organ do tego uprawniony.

Kto zgłasza zmiany w zarządzie spółki do krs?

Organem uprawnionym do zgłoszenia zmian w zarządzie spółki (jak również dokonania zgłoszenia innych zmian) jest zarząd spółki. Wniosek podpisywany jest zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w umowie spółki, obowiązującymi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmiana członków zarządu spółki z o.o. opłata

Wniosek o zmianę danych w KRS w tym wniosek dot. zmiany członków zarządu spółki z o.o. pobierana jest standardowa opłata sądowa w wysokości 350 złotych. 250 zł to opłata sądowa a 100 zł to opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku w formie elektronicznej. 

Ewentualnie istnieje także możliwość opłacenia wniosku za pośrednictwem systemu służącego do składania wniosku o zmianę w zarządzie. System automatycznie uzupełni dane do przelewu co uniemożliwia pomyłkę przy dokonaniu opłaty sądowej. W takim przypadku dowód uiszczenia opłaty nie musi być przez nas osobno dołączany do wniosku.

Członek zarządu a zaświadczenie z KRK – Karalność członka zarządu

W świetle obecnych przepisów nie jest wymagane załączanie zaświadczenia o niekaralności członka zarządu z KRK.Trzeba jednak pamiętać, że aby doszło do wpisania zmiany członka zarządu przez sąd, nowym członkiem zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za niektóre typy przestępstw określonych w kodeksie karnym. 

Wśród przestępstw tych wyróżnia się m.in. przestępstwa przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także przestępstwa z art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. 

Co ważne, aby dany członek zarządu nie mógł pełnić funkcji w zarządzie wystarczające jest wydanie prawomocnego orzeczenia skazującego za dane przestępstwo, bez konieczności odrębnego orzekania o zakazie pełnienia funkcji. 

Należy także pamiętać, że zakaz pełnienia funkcji w przypadku karalności za określone przestępstwa obejmuje nie tylko członka zarządu ale również członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorów i prokurentów.

Zmiana członków zarządu w spółce z o.o. a wpis do KRS

Zmiana zarządu w spółce z o.o. jest skuteczna od momentu jej dokonania lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie (chyba, że w uchwale wskazano inaczej). Oznacza to zatem, że powołany Prezes Zarządu skutecznie pełni tę funkcję od momentu podjęcia uchwały. Nowy członek zarządu może zatem już od momentu powołania podpisywać w imieniu spółki umowy z kontrahentami, reprezentować spółkę, zaciągać zobowiązania – mimo, iż w krajowym rejestrze sądowym nadal widnieje jeszcze odwołany członek zarządu. 

Warto także pamiętać, z chwilą odwołania z funkcji członka zarządu, osoba ta traci uprawnienie do reprezentowania spółki. Oznacza to, odwołani uchwałą wspólników członkowie zarządu tracą prawo podejmowania decyzji w ramach swych uprawnień. Dzieje się to z dniem podjęcia uchwały lub datą wskazaną przez zgromadzenie wspólników w uchwale. 

Wpis do KRS zmiany zarządu ma charakter deklaratoryjny– potwierdza on dokonane wcześniej zmiany. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązkiem nowego zarządu jest zgłoszenie tych zmian do KRSu.

krs zmiana zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  – zwrot wniosku

Jeśli po złożeniu wniosku o zmianę zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpił zwrot wnioskuoznacza to, że wniosek nie został prawidłowo wypełniony lub opłacony.

zarządzeniu o zwrocie wniosku Sąd rejestrowy powinien wskazać przyczyny jego zwrotu. Oczywiście, poprawiony wniosek powinien zostać ponownie złożony do sądu rejestrowego. Jeśli poprawiony wniosek zostanie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie wniosku nowy wniosek wywoła skutek od daty pierwotnego jego wniesienia.

KRS zmiana zarządu w spółce z o.o. – pomoc prawna

W przypadku problemów z dokonaniem zmian w zarządzie spółki, zwrotu wniosku KRS lub otrzymaniem wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku skorzystaj z naszej pomocy prawnej. 

Skontaktuj się z naszym adwokatem zajmującym się prawem spółek. Bezpłatnie przygotujemy dla Ciebie wycenę oraz dokonamy wymaganych prawem zmian w zakresie powołania zarządu, zmiany funkcji członka zarządu czy odwołania członka zarządu. Nasz zespół prawników z Warszawy przygotuje niezbędne dokumenty, zorganizuje zgromadzenie wspólników i zgłosi zmiany do rejestru przedsiębiorców. Zapraszamy do kontaktu: 22 114 52 36.