Kto podpisuje wnioski do KRS?

Członkowie zarządu często zastanawiają się, kiedy wniosek do KRS musi zostać podpisany zgodnie zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce, a kiedy wymagane jest złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu. Kto zatem podpisuje wnioski do KRSu? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Zasadniczo możemy wyróżnić dwie sytuacje w których obowiązują odmienne zasady składania podpisów przez zarząd – wniosek o rejestrację spółki oraz wniosek o zgłoszenie zmian w spółce.

Kiedy wymaga się, aby wszyscy członkowie zarządu złożyli podpisy na drukach KRS?

W przypadku spółki z o.o., zgodnie z art. 164 § 1 k.s.h. zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Co za tym idzie, jest to szczególny przypadek, w którym wymagane jest, aby druki do KRSu podpisane były przez wszystkich członków zarządu – bez względu na sposób reprezentacji obowiązujący w spółce. Analogiczne zasady obowiązują w stosunku zgłoszenia spółki akcyjnej do KRS – art. 316 § 1 k.s.h.

Brak wszystkich podpisów po wnioskiem o rejestrację spółki

W przypadku gdy druki KRS nie zostaną podpisane przez wszystkich członków zarządu wniosek o rejestrację spółki zostanie zwrócony. 

Zgłoszenie zmian w spółce – kto podpisuje druki KRS?

Po zarejestrowaniu spółki w KRSie zmieniają się zasady obowiązujące przy podpisywaniu druków KRS w przypadku zgłoszenia zmian w spółce.

Zgodnie z art. 19 k.s.h. złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu pod dokumentem wystawionym przez spółkę jest wymagane tylko w przypadku, gdy ustawa tak stanowi. Z uwagi na fakt, iż brak jest przepisu analogicznego do art. 164 § 1 k.s.h. w przypadku zgłaszania zmian w spółkach, druki KRS powinny zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce. Zgodnie z powyższym, jeśli w spółce jest zarząd wieloosobowy a uprawnionym do reprezentacji jest każdy z członków zarządu, wniosek o zmiany w KRS (nie mówimy tutaj o załącznikach do wniosku) powinien zostać podpisany przez jednego z członków zarządu. 

Pełnomocnictwo do podpisania druków KRS

Oczywiście zarząd może w łatwy sposób wyeliminować ryzyko zwrotu wniosku z uwagi na złożenie błędnych podpisów pod wnioskiem. Spółka może w takim postępowaniu udzielić adwokatowi pełnomocnictwa, który będzie reprezentował spółkę w postępowaniu rejestrowym i dokona zgłoszenia spółki do KRS lub złożenia zmian w spółce. 

W przypadku chęci skorzystania z naszej pomocy zapraszamy do kontaktu z naszym adwokatem specjalizującym się w prawie spółek – kliknij tutaj.