Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej wiąże się z koniecznością zachowania określonych procedur. Proces odwołania członka zarządu spółki akcyjnej jest nieco bardziej skomplikowany niż to najczęściej bywa w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć tę procedurę i omówić jej najważniejsze elementy. 


Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej odgrywa kluczową rolę w jej funkcjonowaniu. To organ zarządzający, odpowiedzialny za kierowanie przedsiębiorstwem i podejmowanie strategicznych decyzji. Zarząd spółki akcyjnej składa się z wybranych członków i odpowiada za realizację celów spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy. Jednak w niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba odwołania członka zarządu ze stanowiska. Warto dowiedzieć się, kto ma prawo podjąć taką decyzję i jakie są procedury związane z odwołaniem członka zarządu spółki akcyjnej.

Kto odwołuje członka zarządu spółki akcyjnej?

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej to proces wymagający zachowania procedur i przestrzegania określonych przepisów prawa. To akcjonariusze spółki akcyjnej, czyli osoby posiadające akcje w spółce, posiadają prawo do odwoływania członków zarządu. Jednocześnie prawo to przysługuje radzie nadzorczej, chyba że statut spółki akcyjnej stanowi inaczej.

Jeśli zatem zastanawiasz się kto w Twojej spółce akcyjnej może odwołać członka zarządu spółki należy zapoznać się z treścią statutu spółki. Może on bowiem regulować tę kwestię odmiennie niż ogólne zasady wskazane w przepisach k.s.h. Prawo odwołania może zostać przekazane innemu organowi spółki. Jednak niezależnie od tego komu przyznane zostanie w statucie uprawnienie do odwołania członków zarządu, walne zgromadzenie może zawsze odwołać członka zarządu. Zgodnie bowiem z art. 368 § 3 zd. 2 k.s.h. członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.


Członek zarządu spółki akcyjnej może być w każdym czasie odwołany

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych członek zarządu spółki akcyjnej może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Statut spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania do ważnych powodów.

Były członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w walnym zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Co za tym idzie, nawet w przypadku odwołania z pełnionej funkcji były członek zarządu może zostać wezwany przez spółkę do złożenia wyjaśnień dotyczących sprawozdania finansowego.


Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej – pomoc prawna

Proces odwołania członka zarządu spółki akcyjnej może być skomplikowany, a jego nieprawidłowe przeprowadzenie może prowadzić do komplikacji i niepewności co do skuteczności procedury. Dlatego ważne jest, aby skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie handlowym i korporacyjnym. Prawnik ten pomoże w zrozumieniu procesu związanego z odwołaniem członka zarządu oraz zapewni prawidłową realizację wszystkich formalności. 

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej skontaktuj się z nami. W celu obsługi przesłanego zapytania wyślij maila na [email protected]. lub skontaktuj się z nami telefonicznie (tel. 221145236) a przygotujemy wycenę usługi. Będziemy potrzebować umowę Twojej spółki z o.o. lub statut spółki akcyjnej do analizy. Musimy bowiem sprawdź, czy w umowie spółki lub w jej statucie jest zapis, który określa szczególne sposoby odwołania członka zarządu.

Zabezpieczenie przed natychmiastowym odwołaniem z zarządu

Warto zaznaczyć, że odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej nie zawsze może nastąpić natychmiast. Statut spółki akcyjnej może ograniczać prawo odwołania z ważnych powodów. Przed podjęciem decyzji o odwołaniu danej osoby kluczowe zatem będzie przeanalizowanie statutu spółki akcyjnej czy nie ma żadnych ograniczeń co do możliwości odwołania danego członka zarządu.

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej

Uchwała o odwołaniu członka zarządu spółki akcyjnej

Proces odwołania członka zarządu spółki akcyjnej rozpoczyna się od podjęcia uchwały przez zgromadzenie akcjonariuszy lub inny organ do tego uprawniony. W przypadku spółki akcyjnej – inaczej niż ma to miejsce w spółce z o.o. gdzie odwołanie członka następuje uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej – członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej (art. 368 § 4 k.s.h.). Zasadniczo zatem to uprawnienie wykonuje rada nadzorcza.

W spółce z o.o. umowa spółki także może w tym zakresie wprowadzać inne rozwiązania. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą bowiem upoważnić radę nadzorczą do odwoływania członków zarządu. Można też przyznać wspólnikowi uprawnienia osobiste do odwoływania członków zarządu. Więcej o odwołaniu członka zarządu w spółce z o.o. znajdziesz w artykule krs zmiana zarządu.

Wracając jednak do spółki akcyjnej – uchwały dotyczące odwołania członków zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym. Zgodnie bowiem z art. 420 § 2 k.s.h. w głosowaniu tajnym podejmowane są decyzję o wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

Jeśli do odwoływania członków zarządu uprawnione jest walne zgromadzenie wspólników należy pamiętać, że uchwały te podejmowane powinny być na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy u notariusza w formie aktu notarialnego. 

Inaczej zatem niż w przypadku spółki z o.o., gdzie uchwałę o odwołaniu członka zarządu podejmuje się w formie protokołu zgromadzenia wspólników w zwykłej formie pisemnej. Oczywiście uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w sprawie odwołania członka zarządu może także być podjęta przez notariusza, jednak nie jest to obowiązkowe. 


Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej – od kiedy skuteczne?

Skuteczność uchwały o odwołaniu członka zarządu spółki akcyjnej zależy od tego czy została podjęta przez uprawniony organ i czy zostały zachowane wymogi formalne. Zasadniczo odwołanie staje się skuteczne w momencie podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub radę nadzorczą

Przy założeniu, że uchwała o odwołaniu jest ważna, odwołany członek zarządu natychmiast traci uprawnienia do reprezentowania spółki i powinien dowiedzieć się, że nie jest już członkiem zarządu. Nie ma bowiem już prawa podejmowania decyzji w jej imieniu spółki. Wpis do rejestru przedsiębiorców krs jest obowiązkowy jednak nie ma wpływu na skuteczność samego odwołania.

Konsekwencje niewłaściwego odwołania członka zarządu

Niewłaściwe odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Jeśli procedura odwołania nie zostanie przestrzegana może dojść do nieważności uchwały i braku skuteczności odwołania. Ważne zatem jest zachowanie wszystkich procedur związanych z odwołaniem członka zarządu.

Wygaśnięcie mandatu na skutek odwołania

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej powoduje wygaśnięcie jego mandatu. Oznacza to, że od momentu podjęcia skutecznej uchwały o odwołaniu, osoba ta nie może już reprezentować spółki i podejmować decyzji w jej imieniu. 


Odwołanie z zarządu a odwołanie z pełnionej funkcji

Warto zaznaczyć, że odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej nie oznacza automatycznie odwołania go z pełnionej funkcji w spółce np. na podstawie umowy o pracę. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany, ale nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

Wygaśnięcie mandatu nie jest zatem związane z automatycznym rozwiązaniem umowy o pracę danego członka zarządu. W takich przypadkach, jeśli członek zarządu zatrudniony został w spółce akcyjnej na podstawie umowy o pracę, oprócz podjęcia uchwały o odwołaniu, należy także pamiętać o wypowiedzeniu umowy o pracę.


Odwołanie członków zarządu spółki akcyjnej a zgłoszenie do KRS

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej musi zostać zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). To ważna procedura, która zapewnia transparentność działań spółki. Zgłoszenie takie powinno być dokładnie przygotowane i zawierać wszystkie niezbędne informacje. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu członka zarządu spółki akcyjnej.

Jeśli oprócz odwołania następuje także powołanie nowych członków zarządu ich zgłoszenie także jest obligatoryjne. Przed powołaniem należy jednak sprawdzić status spółki akcyjnej, gdyż mogą w nim zostać określone warunki stawiane są członkom zarządu. Ważne zatem, aby nowy członek zarządu spełniał je, gdyż unikniemy niepotrzebnych komplikacji.

Odwołanie członka zarządu w spółce akcyjnej opłata sądowa

Podczas procedury odwołania członka zarządu spółki akcyjnej, podobnie jak przy odwołaniu członka zarządu spółki z o.o., należy także pamiętać o opłatach sądowych i notarialnych, które mogą być związane z procesem. Opłata sądowa za zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców krs dotycząca odwołania członków zarządu wynosi 350 zł (250 zł opłata sądowa i 100 zł ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym).

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej

Podsumowanie

Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej to proces wymagający przestrzegania wielu procedur i przepisów prawnych. Jest to ważne narzędzie pozwalające akcjonariuszom na kontrolowanie działań zarządu i zapewnienie zgodności działań spółki z jej interesami. Należy pamiętać, że niewłaściwe odwołanie członka zarządu może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie handlowym i korporacyjnym, aby zapewnić prawidłową procedurę. 

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji. W celu obsługi przesłanego zapytania skontaktuj się z naszą kancelarią a przygotujemy niezbędne dokumenty do zgłoszenia zmian w KRS.