PPK informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej jako PPK lub Program) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Pracownicze Plany Kapitałowe są współfinasowane przez pracowników, pracodawców oraz w części przez państwo.

Cele utworzenia PPK

PPK zostały wprowadzone, aby zwiększyć bezpieczeństwo emerytalne Polaków i zapewnić wsparcie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej. Środki zgormadzone w PPK są własnością pracownika i są dziedziczone.

Do kogo skierowane są PPK?

Program skierowany jest do osób pracujących zawodowo i podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, czyli dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług do której zastosowanie mają przepisy dotyczące zlecenia. Jeśli w dalszej części opracowania mowa o „Pracownikach” należy przez to rozumieć także osoby wykonujące pracę na podstawie wyżej wymienionych tytułów.

Jakich pracowników obejmują PPK?

Pracodawca automatycznie zapisuje do Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55 roku życia. W takim przypadku, pracownik, który nie chce uczestniczyć w PPK zobowiązany jest złożyć pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Jeśli Pracownik ukończył co najmniej 55 lat, ale nie skończył jeszcze 70 lat pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK wyłącznie na wniosek takiego pracownika. Oznacza to, że taki pracownik może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do programu.

Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Oznacza to, że pracownik może w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK. W tym celu składa pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. 

Wznowienie dokonywania wpłat do PPK

Pracownik, który złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat będzie ponownie zapisywany do systemu co 4 lata począwszy od 1 kwietnia 2023 r. (następny termin ponownego wznowienia wpłat wypadnie zatem 1 kwietnia 2027 r. a kolejny 1 kwietnia 2031 r. itd.). Oznacza to, że pracodawca co 4 lata, począwszy od 1 stycznia 2023 r. w terminie do ostatniego dnia lutego poinformuje pracownika, który zrezygnował z dokonywania wpłat, o wznowieniu przekazywania za niego wpłat do PPK, chyba że pracownik ponownie zrezygnuje z ich dokonywania i poinformuje o tym fakcie pracodawcę.

Pracownik ma także w każdym czasie możliwość wnioskowania o wznowienie dokonywania wpłat. W takiej sytuacji pracodawca dokonuje wpłat do PPK począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył mu ten wniosek. 

Koszty uczestnictwa w PPK

Koszty pracownika

Najbardziej odczuwalnym kosztem, jaki poniesie pracownik uczestniczący w PPK jest obniżenie otrzymywanego wynagrodzenia. Pracownik z własnej pensji bowiem musi finansować zarówno swoją wpłatę na konto PPK jak i podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy.

Opłaty dla instytucji finansowych

Instytucje finansowe mogą pobierać opłaty za zarządzanie środkami na rachunkach PPK w wysokości maksymalnie 0,5% wartości aktywów netto. Ponadto instytucja finansowa może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto.