Utworzenie oddziału spółki

Utworzenie oddziału spółki nie jest procesem skomplikowanym. Jeśli zatem zastanawiasz się nad utworzeniem oddziału spółki lecz nie wiesz jak wygląda ta procedura zapoznaj się z poniższymi informacjami.

W tym artykule przedstawiamy procedurę utworzenia oddziału spółki z o.o. od wymaganych w tym celu dokumentów do zgłoszenia wpisu oddziału do krajowego rejestru sądowego.

Czym jest oddział spółki z o.o.

Oddział spółki z o.o. jest jednym z możliwych sposobów rozszerzenia działalności danej spółki. Zgodnie z przepisami, oddział spółki stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Oddział spółki to zatem samodzielne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które znajduje się poza siedzibą spółki lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział nie jest odrębną osobą prawną, ale stanowi jedynie rozszerzenie jej działalności.

Na marginesie wspomnieć należy, że przedsiębiorcy zagraniczni, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile przepisy prawa na to zezwalają. To jednak inna procedura niż omawiana w niniejszym artykule, bowiem w przypadku przedsiębiorców zagranicznych, którzy decydują się na utworzenie oddziału swojej firmy w Polsce, należy spełnić dodatkowe wymogi. Trzeba np. ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego i zasady jego tworzenia omówiony zostanie w odrębnym artykule.

Jak utworzyć oddział spółki z o.o.?

Niezależnie od tego, czym dana spółka się zajmuje, utworzenie oddziału spółki z o.o. wiąże się z pewnymi formalnościami, które muszą zostać spełnione. Przede wszystkim, decyzję o utworzeniu oddziału podejmuje zarząd spółki, na podstawie uchwały podjętej zgodnie z przepisami prawa – zobacz uwagi poniżej. Następnie, informacja o utworzeniu oddziału powinna zostać ogłoszona w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Co do zasady oddział w spółce z o.o. jest reprezentowany tak, jak spółka – czyli przez członków zarządu spółki, jednakże nie ma przeszkód dla ustanowienia prokurenta uprawnionego do reprezentowania oddziału. Pamiętać jednak należy, że ustanowienie prokury także wymaga ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców.

Co ważne, firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. Przykładowo firma oddziału spółki może wyglądać następująco: „XYZ Consulting sp. z o.o. oddział w Suwałkach”.

Uchwała zarządu o powołaniu oddziału spółki

Przepisy prawa spółek nie regulują sposobu powstania oddziału, zatem zgodnie z ogólnymi zasadami utworzenie oddziału należy do kompetencji zarządu spółki. Czasem jednak przepisy umowy spółki mogą wskazywać na konieczność podjęcia w tym zakresie uchwały przez odpowiedni organ. Jeżeli umowa nie zawiera postanowień w tym zakresie, dla utworzenia oddziału wystarczająca będzie uchwała zarządu. Warto zatem przed utworzeniem oddziału zapoznać się z umową spółki.

Uchwała o powołaniu oddziału spółki powinna być zatem podjęta przez zarząd spółki. Uchwała zarządu powinna zawierać informacje dotyczące nazwy oddziału adresu oraz siedziby.

Uchwała zarządu o powołaniu oddziału spółki może zawierać także osobę uprawnioną do prowadzenia spraw oddziału. Adres oddziału, siedzibę oddziału oraz osobę uprawnioną do jego reprezentacji wybierają członkowie zarządu. Można także określić składniki majątku przedsiębiorstwa, które zostaną przekazane oddziałowi w zarząd, lecz nie jest to obligatoryjne.

Uchwała o ustanowieniu oddziału powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez członków zarządu.

Czy przedsiębiorca, który utworzył oddział jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w KRS?

Tak, przedsiębiorca, który utworzył oddział spółki z o.o., jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w KRS. Wniosek ten powinien zostać złożony w sądzie rejestrowym – sąd rejestrowy właściwy dla siedziby spółki. Wraz z wnioskiem należy przedstawić wymagane dokumenty, takie jak uchwała zarządu o powołaniu oddziału oraz inne dokumenty, które mogą być wymagane przez sąd w poszczególnych przypadkach danej spółki.

utworzenie oddziału spółki pomoc prawna

Utworzenie oddziału spółki pomoc prawnika

Utworzenie oddziału spółki z o.o. nie jest procesem skomplikowanym jednak wymaga zachowania pewnych formalności. Uchwała zarządu o utworzeniu oddziału musi być prawidłowa i zawierać wszelkie niezbędne elementy. W przeciwnym wypadku sąd nie uwzględni wniosku. Dlatego też, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika lub kancelarii prawnej, aby upewnić się, że wszystkie formalności zostaną wypełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Adwokat lub radca prawny pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, sporządzeniu uchwały zarządu oraz złożeniu prawidłowego wniosku do sądu rejestrowego. Zapewnienie sobie profesjonalnej pomocy prawnej w procesie tworzenia oddziału spółki z o.o. może znacznie ułatwić i przyspieszyć całą procedurę.

Proces ten bowiem wymaga odpowiednich formalności i należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który zapewni fachową pomoc i doradztwo w tym zakresie.

Utworzenie oddziału spółki krok po kroku

Utworzenie oddziału spółki z o.o. stanowi atrakcyjną opcję dla przedsiębiorców, którzy pragną rozszerzyć swoją działalność i działać w innych lokalizacjach poza głównym miejscem wykonywania działalności. Wniosek składany jest do rejestru przedsiębiorców krs. Instrukcja krok po kroku jak utworzyć oddział spółki znajduje się poniżej.

  1. Podjęcie uchwały o utworzeniu oddziału spółki.
  2. Przygotowanie wniosku w Portalu Rejestrów Sądowych dotyczącego wpisania oddziału spółki. Formularz krs jest sporządzany elektronicznie. Spółki nie mają już możliwości złożenia wniosku w formie papierowej.
  3. Do wniosku o wpis oddziału należy dołączyć uchwałę zarządu (lub innego organu) o utworzeniu oddziału, potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej za zmiany oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata sądowa za zmiany wynosi 350 zł. Czasem konieczne mogą być także inne dokumenty, które mogą być wymagane w konkretnym przypadku danej spółki.
  4. Jeśli wniosek składa spółka samodzielnie, uchwałę zarządu o utworzeniu oddziału należy przesłać w formie papierowej do sądu rejestrowego. Obowiązku tego nie ma, gdy spółka korzysta przy składaniu wniosku o wpis oddziału z pomocy adwokata lub radcy prawnego.
  5. wniosek o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji i wysłać za pośrednictwem systemu PRS w formie elektronicznej. Wniosek składamy do sądu rejestrowego – sąd właściwy dla siedziby spółki. Wydział gospodarczy KRS rozpozna wniosek i poinformuję spółkę o wpisie lub wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
  6. Dodatkowo należy skontaktować się z biurem księgowym obsługującym spółkę, gdyż oddział spółki, jak i dodatkowe miejsce prowadzenia działalności zgłaszane są do urzędu skarbowego.