ZADZWOŃ 505 079 355

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. jest często stosowane przez spółki w przypadku czasowego zaprzestania prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie. Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to procedura, która pozwala na czasowe wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności jej likwidacji. W artykule omawiamy procedurę związaną zawieszeniem działalności przez spółki kapitałowe a dokładnie przez spółkę z o.o. Wskażemy także na wady i zalety związane z czasowym zawieszeniem spółki.


Spis treści:


Jak zawiesić działalność spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. wymaga podjęcia odpowiednich kroków i spełnienia określonych formalności. Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały przez organy spółki, takie jak zarząd spółki z o.o. Następnie, spółka musi zgłosić zawieszenie działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Informacje o zawieszeniu z Krajowego Rejestru Sądowego są przekazywane do Centralnego rejestru podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i ZUSu.

Zawieszenie działalności spółki pomoc prawna

Proces zawieszenia działalności spółki z o.o. może być skomplikowany i wymagać zrozumienia odpowiednich przepisów i procedur. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie gospodarczym, który pomoże w prawidłowym przeprowadzeniu procesu zawieszenia działalności spółki. Oto kilka powodów, dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej podczas zawieszania działalności spółki z o.o.:

 1. Wiedza ekspercka: Prawnicy specjalizujący się w prawie gospodarczym posiadają szczegółową wiedzę na temat przepisów i procedur związanych z zawieszaniem działalności spółki. Dzięki temu mogą udzielić rzetelnych informacji i porad dotyczących wymogów prawnych oraz konkretnych kroków, które należy podjąć.
 2. Przygotowanie dokumentów: Zawieszenie działalności spółki z o.o. wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów, takich jak uchwała o zawieszeniu, wniosek do KRS, dodatkowe dokumenty zależne od sytuacji spółki. Adwokat lub radca prawny pomoże w przygotowaniu i weryfikacji tych dokumentów, upewniając się, że są one zgodne z przepisami i zawierają wszystkie niezbędne informacje.
 3. Rejestracja w KRS: Zgłoszenie zawieszenia działalności spółki do KRS musi zostać zgłoszone w formie elektronicznej przez Portal Rejestrów Sądowych. Błędne wypełnienie wniosku doprowadzi do jego zwrotu i przedłuży procedurę wpisu zgłoszonych zmian. Nasi prawnicy zadbają o to, aby wszystkie formalności były wypełnione poprawnie.
 4. Pomoc dotycząca innych aspektów: Oprócz procesu zawieszania działalności, prawnik może udzielić porad i informacji dotyczących innych aspektów związanych z działalnością spółki, takich kwestie składania sprawozdań finansowych czy czynności jakich nie należy podejmować w trakcie trwania zawieszenia.

Korzystanie z pomocy prawnej specjalizującej się w prawie gospodarczym może być niezwykle pomocne w zapewnieniu, że cały proces zostanie przeprowadzony zgodnie z prawem i zabezpieczy interesy spółki. W razie chęci skorzystania z naszej pomocy zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy pomoc w przygotowaniu dokumentów, zarejestrowaniu zawieszenia w KRS oraz udzielamy porad dotyczących innych aspektów związanych z funkcjonowaniem spółki.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Korzyści z zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to proces, który pozwala na tymczasowe wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności jej likwidacji. Zawieszenie może być korzystne w wielu sytuacjach, np. gdy spółka chce tymczasowo zredukować koszty, dokonać zmian organizacyjnych czy po prostu odłożyć biznesowe plany. 

W przypadku spółki z o.o.,w trakcie zawieszenia spółka zwolniona jest z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy CIT oraz nie ma obowiązku składania deklaracji VAT – o czym poniżej. Przed zawieszeniem jednak warto poznać procedurę i warunki, które muszą zostać spełnione, aby zawiesić działalność spółki oraz zrozumieć konsekwencje, jakie niesie to za sobą.

Podsumowując, najważniejsze korzyści z zawieszenia działalności to:

 • Oszczędności finansowe – zawieszenie działalności pozwala na redukcję kosztów operacyjnych i administracyjnych.
 • Czas na reorganizację – przedsiębiorcy mogą wykorzystać ten czas na przeprowadzenie restrukturyzacji lub reorganizacji działalności.
 • Brak zaliczek na podatek dochodowy CIT oraz brak obowiązku składania deklaracji VAT – zawieszenie powoduje zmniejszenie obowiązków po stornie spółki w stosunku do fiskusa.
 • Brak konieczności składania sprawozdania finansowego – tutaj uwaga! tylko w momencie, kiedy zawieszenie spółki będzie trwało cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia, spółka nie będzie zobowiązana do złożenia sprawozdania finansowego czy też do jego sporządzenia. W pozostałych przypadkach, gdy księgi rachunkowe zostaną zamknięte, spółka nadal będzie zobowiązana do zgłoszenia sprawozdania mimo zawieszenia działalności.
Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Na jak długo można zawiesić działalność spółki

Zawieszenie działalności spółki może być stosunkowo elastycznym rozwiązaniem. Zgodnie z polskim prawem, spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność na okres od 30 dni do 2 lat. Wznowienie działalności spółki powinno zatem nastąpić przed upływem 24 miesięcy od zawieszenia.

Jeśli okres zawieszenia upłynie, a spółka nie złoży wniosku o wznowienie działalności, działalność zostanie automatycznie wznowiona w dniu kolejnym po upływie 24 miesięcy. W takim przypadku informacja o wznowieniu zostanie zamieszczona w rejestrze przedsiębiorców. Tyle w teorii, jednak w praktyce sądy nie zawsze umieszczają wzmiankę o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej automatycznie. Zdarzają się zatem sytuacje, w których z odpisu KRS wynika, że spółka jest zawieszona od 3 lat. Nie jest to jednak informacja prawidłowa, gdyż tak jak wspomniano zawieszenie spółki z o.o następuje maksymalnie na okres 2 lat.

Uchwała o zawieszeniu działalności spółki z o.o.

Podjęcie uchwały o zawieszeniu działalności spółki z o.o. jest kluczowym etapem w procesie zawieszania działalności. Warto pamiętać, że uchwała powinna zostać podjęta zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki. Uchwała powinna również precyzyjnie określić datę zawieszenia działalności. Co ważne, dniem rozpoczynającym zawieszenie działalności spółki jest data złożenia wniosku. Nie można zawiesić spółki ze wcześniejszą datą. Istotne jest również, aby uchwała była podpisana przez zarząd spółki.

Spółka prawa handlowego może zawiesić działalność gospodarczą z dowolnego powodu. Nie ma przy tym konieczności podawania w uchwale o zawieszeniu spółki przyczyny podjęcia takiej decyzji.

Wniosek o zawieszenie spółki w KRS

Po podjęciu uchwały o zawieszeniu działalności spółki, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w KRS. Wniosek ten powinien zawierać informacje dotyczące spółki, takie jak nazwa, numer KRS, dane identyfikacyjne, a także informacje o zawieszeniu działalności i dacie zawieszenia. Aby zawiesić spółkę, razem z wnioskiem należy złożyć odpowiednie dokumenty, takie jak np. uchwała o zawieszeniu działalności, oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników. 

Wymogi wniosku o zawieszenie spółki zostały zawarte w Ustawie o krajowym rejestrze sądowym. Zgodnie bowiem z art. 22a ust ustawy o krajowym rejestrze sądowym:

1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać:

1) nazwę lub firmę;

2) numer podmiotu w Rejestrze;

3) NIP;

4) siedzibę i adres przedsiębiorcy;

5) datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo

6) datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

2. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z nowymi zasadami wniosek składany jest elektronicznie za pomocą portalu rejestrów sądowych (PRS).

Kiedy spółka np. z o.o. może zawiesić działalność

Decyzja o zawieszeniu działalności spółki z o.o. może być podjęta w różnych sytuacjach. Przykładowe powody zawieszenia mogą obejmować: trudności finansowe spółki, przerwę w prowadzeniu działalności w określonym okresie, brak dostępności niezbędnych zasobów, problemy personalne lub strategiczne zmiany w biznesie. Każda spółka powinna ocenić swoją sytuację indywidualnie i podjąć decyzję o zawieszeniu działalności na podstawie własnych potrzeb i okoliczności.

Zawieszenie spółki, a umowy z pracownikami

Zawieszenie działalności spółki z o.o. ma wpływ na umowy o pracę zawarte z pracownikami. Przed podjęciem uchwały dot. zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej należy rozwiązać wszystkie umowy z pracownikami – poza sytuacją, o której mowa poniżej. Co do zasady spółka może bowiem zawiesić działalność tylko jeśli nie zatrudnia pracowników. Jeśli zatem spółka ma zawarte z pracownikami umowy o pracę, w pierwszej kolejności konieczne będzie rozwiązanie tych umów a następnie podjęcie uchwały dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Spółka przygotowuje także oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której ustawodawca dopuszcza możliwość zawieszenia działalności przez spółki zatrudniające pracowników, jeśli pracownicy Ci przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Jakie czynności spółka może wykonywać w trakcie zawieszenia działalności?

W okresie zawieszenia spółka może wykonywać jedynie działania konieczne do jej prowadzenia. Oznacza to, że spółka może m.in. zajmować się sprawami administracyjnymi, księgowością, utrzymaniem aktywów, osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia.

W okresie zawieszenia działalności spółka nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą z wyjątkiem czynności mających na celu zabezpieczenie źródła przychodu. Do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka nie może zatem osiągać z niej bieżących przychodów, zawierać nowych umów lub podejmować innych aktywności, które przekraczają zakres konieczny do jej prowadzenia.

Spółka może jednak (a nawet powinna):

 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia,
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Zawieszenie działalności spółki a ZUS

O fakcie zawieszenia działalności spółki nie ma konieczności informowania ZUSu. Wyjątkiem jest sytuacja w której mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o. W takim przypadku wspólnik zawieszanej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi złożyć do ZUS odpowiednie formularze dotyczące wyrejestrowania.

Zawieszenie działalności spółki a obowiązek zwoływania zgromadzenia wspólników

Co do zasady w okresie zawieszenia działalności gospodarczej spółka ma obowiązek zwoływania zgromadzeń wspólników. Dla przykładu spółka ma obowiązek zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Najczęściej zatem sam fakt zawieszenia działalności nie zwalnia spółki z obowiązku corocznego sporządzania sprawozdania finansowego i jego zatwierdzenia przez wspólników. Jeśli zatem spółka z o.o. zostanie zawieszona w trakcie roku obrotowego, trzeba będzie złożyć sprawozdanie finansowe za miesiące, w których spółka była aktywna. 

Ważne! Zwolnienie z konieczności złożenia sprawozdania finansowego pojawia się wtedy, gdy działalność zawieszona jest na cały okres obrotowy i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zgodnie bowiem z art. 231 § 6 ksh:

Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników. W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników są również sprawy, o których mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona.

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna

Podczas trwania zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka nie traci możliwości korzystania z kasy fiskalnej i nie ma obowiązku jej likwidacji. Ewidencję sprzedaży można wstrzymać do momentu wznowienia działalności. 

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności a podatek VAT

Podczas zawieszenia działalności spółki z o.o., spółka nie jest zobowiązana do składania deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych dotyczy wyłącznie pełnych okresów rozliczeniowych. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli spółka zawiesi działalność na okres dłuższy niż pół roku, to zostanie wykreślona z rejestru podatników VAT. Po okresie zawieszenia następuje ponowna rejestracja bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Od zwolnienia z obowiązku składania deklaracji JPK_V7M/JPK_V7K w okresie zawieszenia ustawodawca przewidział wyjątki. Obowiązek złożenia deklaracji wystąpi np. gdy w trakcie trwania zawieszenia nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, lub wystąpi konieczność dokonania korekty proporcji VAT czy też spółka chciałaby skorzystać z prawa do odliczenia podatku. Warto pamiętać, że zasady dotyczące kwestii podatkowych mogą być skomplikowane i uzależnione od indywidualnej sytuacji spółki, dlatego zawsze warto skonsultować się z księgowym lub prawnikiem specjalizującym się w podatkach.

Zawieszenie spółki z o.o. krok po kroku

Proces zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółki z o.o. wymaga przestrzegania określonych procedur i formalności. Poniżej przedstawiamy instrukcję krok po kroku, jak zawiesić działalność spółki z o.o.:

 1. Rozwiązanie umów z pracownikami (konieczne poza wyjątkowymi sytuacjami).
 2. Podjęcie uchwały o zawieszeniu działalności przez organy spółki.
 3. Przygotowanie wniosku o zawieszenie spółki i niezbędnych dokumentów np. oświadczenia zarządu o niezatrudnianiu pracowników.
 4. Aby zawiesić spółkę konieczne jest złożenie wniosku w KRS . Złożenie wniosku nie podlega opłacie sądowej jeśli dotyczy jednie zgłoszenia zawieszenia spółki. Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 5. Prowadzenie tylko niezbędnych działań w trakcie zawieszenia.
 6. W przypadku konieczności, zwołanie zgromadzenia wspólników.
 7. Wznowienie działalności lub ewentualna likwidacja spółki po zakończeniu okresu zawieszenia.

Uchwała o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Po okresie zawieszenia działalności, spółka z o.o. może podjąć decyzję o wznowieniu wykonywania swojej działalności. Proces ten rozpoczyna się od podjęcia uchwały o wznowieniu działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji dotyczących uchwały o wznowieniu działalności.

KrokOpis
Podjęcie decyzji o wznowieniuPierwszym krokiem jest podjęcie decyzji przez zarząd o wznowieniu działalności gospodarczej. Decyzja powinna być oparta na analizie sytuacji ekonomicznej i rynkowej, aby upewnić się, że wznowienie działalności jest zgodne z interesami spółki.
Przygotowanie uchwałyNastępnie należy przygotować uchwałę o wznowieniu działalności. Uchwała powinna zawierać informacje dotyczące daty podjęcia uchwały, daty wznowienia działalności gospodarczej oraz podpisy.
Dokumenty dołączane do uchwałyW przypadku uchwały o wznowieniu działalności, konieczne może być dołączenie pewnych dokumentów związanych z indywidualną sytuacją spółki. Prawidłowe przygotowanie i dołączenie dokumentów jest istotne dla skuteczności wniosku o wpis zmian.
Rejestracja w KRSPo podjęciu uchwały o wznowieniu działalności, spółka z o.o. musi zgłosić tę informację w KRS. Wniosek o zmianę wpisu w KRS powinien być złożony w terminie 7 dni i nie zawierać braków formalnych.
Informowanie zainteresowanych stronSpółka z o.o. powinna również poinformować zainteresowane strony, takie jak np. kontrahenci o wznowieniu działalności. Warto przygotować stosowne komunikaty pisemne oraz dostarczyć informacje o wznowieniu działalności. 

Zawieszenie spółki – pomoc prawnika

Zawieszenie spółki – skorzystaj z naszej pomocy prawej. Adwokat lub radca prawny przygotuje za Ciebie dokumenty oraz złoży wniosek do krs. Skontaktuj się z prawnikiem w celu uzyskania bezpłatnej wyceny tel.505 079 355[email protected].


Zawieszenie działalności spółki z o.o. FAQ

Dzięki poniższym informacjom, proces zawieszenia działalności spółki z o.o. staje się bardziej przejrzysty i zrozumiały. Jeśli masz dodatkowe pytania, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek, aby upewnić się, że wszystkie kroki zostały poprawnie wykonane. W celu uzyskania pomy prawnej przy zawieszeniu spółki zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką.

1. Czy spółka z o.o. musi mieć rozwiązane wszystkie umowy o pracę, aby zawiesić działalność?

Tak, spółka z o.o. musi rozwiązać wszystkie umowy o pracę przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności. Jednak umowy cywilnoprawne mogą pozostawać w mocy, pod warunkiem, że nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

2. Czy spółka może zawiesić działalność na okres dłuższy niż 24 miesiące dni?

Nie, maksymalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 24 miesiące. Spółka jednak może wznowić i ponowie zawiesić działalność.

3. Czy spółka z o.o. może złożyć wniosek o zawieszenie działalności elektronicznie?

Tak, wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o. można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu e-KRS. Wymaga to posiadania podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Wniosek może złożyć także pełnomocnik np. adwokat lub radca prawny.

4. Czy podczas zawieszenia działalności spółka musi składać roczne sprawozdanie finansowe?

To zależy, jednak najczęściej odpowiedź będzie brzmiała: tak, zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia spółki z o.o. z obowiązku składania rocznego sprawozdania finansowego do KRS, jeśli spółka zamknęła księgi rachunkowe a zawieszenie trwa dłużej niż rok obrotowy.

5. Czy spółka może prowadzić jakąkolwiek działalność zarobkową podczas zawieszenia?

Nie, podczas zawieszenia działalności spółka nie może prowadzić działalności zarobkowej. Może jedynie wykonywać czynności niezbędne do zabezpieczenia i zachowania źródeł przychodów oraz regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem.

6. Czy spółka może skrócić okres zawieszenia działalności?

Tak, spółka może podjąć uchwałę o wznowieniu działalności przed upływem pierwotnie zadeklarowanego okresu zawieszenia. Należy wtedy zgłosić wznowienie działalności do KRS oraz innych właściwych instytucji.

7. Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku o wznowienie działalności po upływie okresu zawieszenia?

Jeżeli spółka nie złoży wniosku o wznowienie działalności po upływie maksymalnego okresu zawieszenia (24 miesiące), jest zobowiązana do wznowienia działalności automatycznie. Niezłożenie takiego wniosku może skutkować sankcjami administracyjnymi oraz automatycznym wznowieniem działalności przez Sąd z urzędu.

8. Ile kosztuje zawieszenie działalności spółki?

Wniosek o zawieszenie działalności spółki nie podlega opłacie sądowej. Koszt przygotowania dokumentów i wniosku przez prawnika to zazwyczaj kilkaset złotych.

9. Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o zawieszenie działalności?

Do wniosku o zawieszenie działalności należy dołączyć:

 • uchwałę o zawieszeniu działalności,
 • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników,

10. Czy można zawiesić działalność spółki z o.o. wielokrotnie?

Tak, spółka z o.o. może wielokrotnie zawieszać działalność, jednakże każdy okres zawieszenia nie może przekraczać 24 miesięcy. Po wznowieniu działalności, spółka może ponownie złożyć wniosek o zawieszenie, zachowując przepisy dotyczące maksymalnego okresu zawieszenia działalności.