ZADZWOŃ 505 079 355

Wniosek o przyspieszenie wydania karty pobytu

Wniosek o przyspieszenie wydania karty pobytu

Często spotykamy się z pytaniem ze strony klientów jak przyspieszyć wydanie karty pobytu. Wynika to z przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ rozpatrujący zezwolenia na pobyt. Urzędy wojewódzkie często dopuszczają się przewlekłości postępowania. W artykule tym wyjaśniamy, jak przyspieszyć wydanie karty pobytu w przypadku, gdy wniosek o zezwolenie na pobyt rozpatrywany jest zbyt długo. 

Nawigacja wpisu

Z tego artykułu dowiesz się m. in.:

  • Jak uzyskać przyspieszenie legalizacji pobytu
  • Jak wnieść ponaglenie na działanie organu
  • kiedy dochodzi do przewlekłości postępowania
  • Jak wnieść skargę do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłość prowadzonego postępowania

Spis treści:


Skarga, ponaglenie – pomoc prawna

Chcesz przyspieszyć wydanie karty pobytu w Twojej sprawie? Sporządzamy ponaglenia oraz skargi do WSA. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania pomocy i bezpłatnej wyceny.

Wniosek o przyspieszenie wydania decyzji karty pobytu wzór

Na wstępie zauważyć trzeba, że sprawy cudzoziemców rozpatrywane są przez Wojewodę (organ prowadzący postępowanie administracyjne) na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Sam wniosek o przyspieszenie wydania decyzji nie jest formalnym sposobem na skuteczną walkę z przewlekłością postępowania

Sprawy cudzoziemców rozpatrywane są przez Wojewodę (czyli organ prowadzący postępowanie administracyjne) na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Sam wniosek o przyspieszenie wydania decyzji nie jest formalnym sposobem na skuteczną walkę z przewlekłością postępowania prowadzonego przez Wojewodę. Wniosek strony o przyspieszenie wydania decyzji nie został uregulowany w postępowaniu administracyjnym. Strona może złożyć taki wniosek, lecz organ nie jest zobowiązany do jego rozpatrzenia.

Nie istnieje jeden ustalony wzór takiego wniosku. Każdorazowo należy wskazać w nim stan faktyczny dotyczący danego postępowania w związku z legalizacją pobytu. Jak zatem przyspieszyć wydanie decyzji? Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego formalnym sposobem na przyspieszenie wydania decyzji jest możliwość wniesienia ponaglenia lub skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Ponaglenie na działanie Wojewody

Pierwszym sposobem, aby przyspieszyć wydanie karty pobytu jest wniesienie ponaglenia. Wydanie decyzji w sprawie wniosku o pobyt trwa zbyt długo? Pierwszym sposobem, aby przyspieszyć wydanie karty pobytu jest wniesienie ponaglenia. Cudzoziemiec, który złożył wniosek o pobyt występuje w tym przypadku jako uprawniony podmiot do wniesienia ponaglenia. 

Ponaglenie na działanie Wojewody wzór

W nieskomplikowanych sprawach, dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy wzór ponaglenia do pobrania tutaj w atrakcyjnej cenie. Będzie on odpowiedni dla cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o pobyt czasowy.

Ponaglenie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie

Ponaglenie wnosimy do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Dla przykładu, cudzoziemiec, który złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na pobyt ma możliwość wniesienia ponaglenia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody. Po wniesieniu ponaglenia organ, który prowadzi postępowanie przekazuje akta sprawy do organu wyższego stopnia. 

Trzeba jednak pamiętać o terminach jakie organ ma na rozpoznanie naszej sprawy. Dopiero po ich upływie będzie można skutecznie wnieść ponaglenie.

Wniosek o przyspieszenie wydania karty pobytu

Terminy załatwienia sprawy

Rozpatrując wniosek strony o wydanie decyzji, organ stosuje przepisy ustawy o cudzoziemcach. Dodatkowo zastosowanie mają także przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Dotychczas organ wydając decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy  stosował przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie bowiem z art. 35 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Z kolei zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a., załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Co za tym idzie, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, cudzoziemiec składając wniosek w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy, mógł oczekiwać, że jego sprawa zakończy się w ustawowym terminie, zatem nie później niż w ciągu miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Nowelizacja ustawy prawo o cudzoziemcach, która weszła w życie 29 stycznia 2022 r. zmieniła terminy rozpatrzenia wniosków o pobyt czasowy. Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie 60 dni. Z kolei odwołanie złożone w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy rozpoznane powinno być w terminie 90 dni. Nowelizacja przedłużyła zatem dotychczas obowiązujące terminy.

Procedura w sprawie legalizacji pobytu stałego także zawiera odrębności od terminów zawartych w k.p.a. Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały organ wydaje się w ustawowym terminie sześciu miesięcy. Zatem wniosek strony o zezwolenie na pobyt stały powinien zostać rozpoznany w ustawowym terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Procedura odwoławcza w sprawie udzielenia zgody na pobyt stały kończy się w terminie 90 dni. Oznacza to, że w terminie ok trzech miesięcy organ administracji publicznej powinien wydać decyzję w sprawie złożonego przez cudzoziemca odwołania.

Niestety, jak pokazuje praktyka, terminy załatwienia sprawy są wielokrotnie przez organ przekraczane a wydanie decyzji w sprawie legalizacji pobytu następuje ze znacznym opóźnieniem.

Czytaj także: Przekształcenie formy prawnej działalności – kiedy warto rozważyć zmianę z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o.o.?

Wniosek o przyspieszenie wydania karty pobytu

Skutki wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość postępowania

Organ wyższego stopnia powinien rozpoznać wniesione ponaglenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku przekazania przez organ, który dopuścił się bezczynności lub przewlekłości, termin liczy się od dnia przekazania ponaglenia wraz z aktami sprawy i ustosunkowaniem się do ponaglenia. 

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Organ wyższego stopnia, który rozpatruje ponaglenie wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Organ wyższego stopnia stwierdza także, czy bezczynność lub przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W przypadku stwierdzenia przez organ wyższego stopnia tj. Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców bezczynności lub przewlekłości zobowiązuje Wojewodę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone.

Dodatkowo organ wyższego stopnia zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Koszty ponaglenia na działanie Wojewody

Wniesienie ponaglenia nie wiąże się z koniecznością poniesienia przez cudzoziemca kosztów. Wniesienie ponaglenia do organu jest zatem bezpłatne.

Zobacz też: Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej

Skarga do Wojewódzkiego sądu administracyjnego

Kolejnym uprawnieniem strony, w przypadku przedłużającej się procedury legalizacji pobytu, jest złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Składanie skargi jest zasadne, jeśli złożone wcześniej ponaglenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów – nie nastąpiło wydanie decyzji przez organ. 

Skargę wnosimy do Sądu administracyjnego po wniesieniu ponaglenia. Jest to warunek konieczny, gdyż brak złożenia ponaglenia skutkować będzie odrzuceniem przez Sąd skargi. Jeśli zatem nie nastąpiło wydanie decyzji, cudzoziemiec po wniesieniu ponaglenia może skierować skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu.

Jak złożyć skargę do WSA

Skargę wnosimy do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania skarżymy. Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Dla przykładu, jeśli skarga obejmuje działanie Wojewody Mazowieckiego lub Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców właściwym do rozpoznania sprawy będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dane kontaktowe do Sądu w Warszawie można znaleźć tutaj

Zarówno w ponagleniu, jak i w skardze do WSA należy wskazać jakie działania – lub ich brak – zarzucamy organowi (Wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców). W tym miejscu możemy wymienić bezczynność organu oraz przewlekłość postępowania administracyjnego.

Pojęcie bezczynności 

Organ prowadzący sprawę dopuszcza się bezczynności, jeśli nie podejmuje żadnych czynności, prowadzi czynności, ale nie kończy ich wydaniem w ustawowym terminie decyzji, postanowienia ani nie podejmuje innej stosownej czynności. Bezczynność organu wystąpi m. in. wtedy, gdy sprawy są prowadzone dłużej niż wynika to z przepisów prawa, a zatem wystąpi, jeśli postępowanie nie zakończy się w terminie określonym w art. 35 kpa, art. 36 § 1 k.p.a. lub przepisach szczególnych.

Pojęcie przewlekłego prowadzenia postępowania

Kiedy dochodzi do przewlekłości postępowania? Przyjmuje się, że przewlekłe prowadzenie postępowania następuje wtedy, gdy organ nie załatwia sprawy w terminie, nie pozostając jednocześnie w bezczynności, a podejmowane przez ten organ czynności procesowe mają charakter czynności pozornych. O przewlekłości postępowania możemy mówić wówczas, gdy będzie można zarzucić organowi niedochowanie należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania administracyjnego, by zakończyło się ono w rozsądnym terminie, lub też wtedy, gdy prowadzi on czynności nieistotne dla sprawy. 

Wystąpienie bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawach gdzie wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt nie nastąpiło w terminie, czyni zasadnym skierowanie ponaglenia a następnie wniesienia skargi do WSA.

Skutki wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania

Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi przekazuje skargę sądowi administracyjnemu wraz aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Jeśli do momentu rozpoznania przez Sąd sprawy skarżącego organ nie wydał decyzji w sprawie, Sąd administracyjny, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji.

Jednocześnie sąd stwierdza, czy organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania i czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Wniosek o przyspieszenie wydania karty pobytu

Koszty skargi do Sądu administracyjnego

Opłata od skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania wynosi 100 zł. Skarżący może żądać zwrotu kosztów postępowania a Sąd uwzględniając skargę, zasądzi zwrot opłaty od organu na rzecz skarżącego. 

Suma pieniężna dla cudzoziemca za przewlekłość postępowania administracyjnego

Jeśli Sąd uwzględni skargę cudzoziemca może on orzec o wymierzeniu organowi grzywny. Do nałożenia na organ grzywny może dojść z urzędu lub na wiosek skarżącego. Wysokość nałożonej na organ grzywny nie może przekraczać wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dla przykładu, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł.

Sąd uwzględniając skargę może także przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną. Zasądzana przez Sąd suma pieniężna stanowi pewnego rodzaju zadośćuczynienie dla cudzoziemca za bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ. Sumę pieniężną Sąd zasądza do wysokości połowy kwoty określonej powyżej.

Zasądzenie sumy pieniężnej stanowi uprawnienie a nie obowiązek sądu. Niemniej, składając skargi w imieniu cudzoziemców coraz częściej zauważamy, że Sądy administracyjne po złożeniu skargi przyznają cudzoziemcom odpowiednią sumę pieniężną. Dzieje się tak z uwagi na nagminność przekraczania przez urzędy wojewódzkie terminów wydania decyzji w sprawie zezwolenia dot. legalizacji pobytu.

Odszkodowanie dla cudzoziemca 

Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, przysługuje roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowaniauprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Ma to m. in na celu zapobieganie nadużyciom administracji publicznej. Pozew można złożyć nawet wtedy, gdy strona nie złożyła skargi o ukaranie grzywną. Sąd oprócz wymierzenia grzywny może ponadto orzec o przyznaniu cudzoziemcowi zadośćuczynienia.

Wniosek o przyspieszenie wydania karty pobytu – FAQ

1. Kiedy można złożyć wniosek o przyspieszenie?

Wniosek o przyspieszenie – inaczej ponaglenie – można złożyć, gdy sprawa jest rozpatrywana przewlekle lub organ jest w bezczynności. To czy sprawa jest rozpatrywana przewlekle możesz sprawdzić zapoznając się z naszym artykułem.

2. Jak złożyć wniosek o przyspieszenie?

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie wojewódzkim lub wysłać pocztą. Niektóre urzędy umożliwiają również składanie wniosków online.

3. Ile czasu trwa rozpatrzenie wniosku?

Czas rozpatrzenia wniosku o przyspieszenie zależy od obciążenia urzędu i jego zasadności. Zwykle decyzje są podejmowane szybciej niż w standardowej procedurze.

4. Czy przyspieszenie wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Nie ma opłaty za przyspieszenie czy też złożenie ponaglenia, ale mogą wystąpić dodatkowe koszty związane z dokumentacją lub opłatą skarbową jeśli w twoim imieniu działa pełnomocnik.