Rejestracja spółki przez Internet w trybie S24

Alternatywą dla założenia spółki w tradycyjny sposób jest założenie spółki przez Internet czyli w tzw. trybie S24. W takim uproszczonym trybie może zostać założona spółka z o.o., spółka jawna oraz spółka komandytowa. W niniejszym artykule omówiona zostanie procedura założenia spółki z o.o. w trybie S24, tak często ostatnio wybierana przez założycieli projektów typu Startup.

 

Rejestracja spółki przez Internet

Umowa spółki, w odróżnieniu do tradycyjnej formy, zawierana jest w systemie teleinformatycznym dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://ems.ms.gov.pl/. Nie jest zatem konieczna wizyta u notariusza i ponoszenie kosztu taksy notarialnej, co uznać należy za niewątpliwy plus tej procedury.

 

Przed przystąpieniem do składania wniosku należy dokonać rejestracji w systemie. Trzeba przy tym pamiętać, że zawarcie umowy spółki wiąże się z koniecznością współdziałania wszystkich przyszłych wspólników. Muszą oni wypełnić formularz umowy, a następnie opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Warto wspomnieć, że  wymagane dokumenty konieczne do rejestracji spółki generowane są automatycznie przez system. Oznacza to, że wnioskodawcy nie muszą pamiętać o doborze właściwych formularzy. Jedyną z nowości jest konieczność od 1 czerwca 2017 r. dołączenia do wniosku w S24 tzw. oświadczenia o niebyciu cudzoziemcem. Niestety, aby dodać je przez platformę S24 potrzebujemy E-Podpis, nie istnieje możliwość dokonania podpisu przez platformę ePUAP.

 

Tak jak wspomniano, założenie spółki odbywa się przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego przez system. Z tym związane jest jednak pewne ograniczenie co do możliwości formułowania treści umowy spółki. Wybór poszczególnych zapisów umowy został ograniczony do najbardziej standardowych, co uniemożliwia dowolne kształtowanie jej treści. Niemniej, wspólnicy mogą dokonać zmiany umowy już po zarejestrowaniu spółki, w formie aktu notarialnego. Zmiana treści umowy może być także dokonana w trybie S24, lecz w dalszym ciągu wybór poszczególnych postanowień jest ograniczony.

 

Poza ograniczeniem związanym z modyfikacją treści umowy spółki, należy także zaznaczyć, że przy rejestracji spółki w trybie S24 pokrycie kapitału zakładowego możliwe jest jedynie poprzez wniesienie wkładów pieniężnych. Zasada ta, odmienna od tradycyjnej procedury, w której pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych (aportów), wymaga, aby kapitał pokryty został środkami pieniężnymi w kwocie co najmniej 5.000 złotych.

 

Przy sporządzaniu umowy spółki należy się także upewnić, że wprowadzona jako siedziba spółki miejscowość zawiera w słowniku TERYT ulicę, która ma zostać wybrana na wniosku. Wniosek niezawierający ulicy zostanie uznany przez sąd za nieprawidłowo wypełniony.

 

Opłata za rejestrację spółki przez Internet

Złożenie wniosku o rejestrację trybie S24 poprzedzone jest dokonaniem opłat. Koszt rejestracji jest niższy od standardowego i wynosi 350 zł (250 zł tytułem opłaty sądowej i 100 zł za wpis do KRS) oraz prowizja na rzecz operatora płatności internetowych (koszt ok kilkunastu złotych).

 

Procedura rejestracji spółki

Po dokonaniu płatności wniosek jest przesyłany elektronicznie do sądu rejestrowego. Wniosek ten powinien zostać rozpoznany w terminie jednego dnia od daty jego wpływu. Należy przy tym pamiętać, że procedura może ulec wydłużeniu, gdyż sądy rejestrowe pracują w dni robocze w godzinach pracy sądu. Zwykle rejestracja trwa 2-3 dni. Ważnym jest przy tym, iż na skutek złożonego wniosku następuje także automatyczne nadanie spółce numerów NIP i REGON. Nie jest zatem konieczne składanie odrębnych formularzy.

 

Po dokonaniu rejestracji, Zarząd spółki musi pamiętać o konieczności złożenia do sądu rejestrowego, w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, chyba że oświadczenie takie zostało dołączone do zgłoszenia spółki.

 

Wady i zalety spółki zakładanej w trybie S24

Podsumowując wskazać trzeba że, spółka zakładana przez Internet posiada zarówno zalety jak i wady. Jako zalety można wymienić chociażby czas rejestracji, brak konieczności zawierania umowy w formie aktu notarialnego i ponoszenia kosztu taksy notarialnej oraz niższa opłata za złożenie wniosku.

 

Natomiast za niewątpliwe wady uznać trzeba brak możliwości pokrycia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym oraz ograniczone możliwości edycji treści umowy, co przy bardziej złożonych projektach praktycznie uniemożliwia prawidłowe zabezpieczenie interesów wspólników.