Zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS – pomoc prawna

Zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS to obowiązek każdej spółki z o.o.  Każda spółka z ograniczoną odpowiedzi ma obowiązek zgłoszenia. Jeśli szukasz pomocy prawnej przy zgłoszeniu sprawozdania finansowego do KRS skorzystaj z naszej fachowej pomocy. Przygotujemy uchwały do sprawozdania finansowego lub sprawdzimy poprawność przygotowanych dokumentów przez spółkę.

Zapewniamy kompleksową pomoc przy złożeniu sprawozdania finansowego zarówno za rok obrotowy 2023 r. jak i za lata poprzednie (sprawozdanie finansowe za 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 r.).

Poniżej zamieszkamy kilka informacji na temat złożenia sprawozdania finansowego do KRSu


SPIS TREŚCI

Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych

Wprowadzenie do tematu sprawozdań finansowych w kontekście polskiego prawa stanowi klucz do zrozumienia istoty i znaczenia tych dokumentów dla każdego przedsiębiorcy. Sprawozdania finansowe są fundamentalnym narzędziem raportowania, które umożliwiają ocenę kondycji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa w danym okresie. Dla wielu firm jest to nie tylko wymóg prawny, ale również element budowania zaufania inwestorów, partnerów biznesowych oraz organów nadzoru.

Przez zgłaszanie sprawozdań finansowych do KRS, firmy pokazują swoje zaangażowanie w prowadzenie transparentnej działalności gospodarczej, co sprzyja utrzymaniu dobrych relacji z organami nadzoru i budowaniu zaufania wśród klientów.

zgłoszenie sprawozdania do KRS - pomoc prawna

sprawozdanie finansowe KRS – czym jest i co zawiera

Sprawozdanie finansowe KRS składane do sądu jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje na temat finansowej kondycji przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe zazwyczaj obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową. Każda z tych sekcji jest istotna dla pełnego zrozumienia sytuacji ekonomicznej firmy.

Bilans

Jest to jedna z głównych części sprawozdania finansowego, która prezentuje aktywa, pasywa oraz kapitał własny przedsiębiorstwa na koniec okresu sprawozdawczego. Bilans umożliwia ocenę wartości majątku firmy oraz jej zobowiązań w danym momencie.

Rachunek zysków i strat

Drugą kluczową sekcją sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat, który prezentuje przychody i koszty generowane przez przedsiębiorstwo w danym okresie sprawozdawczym. Rachunek zysków i strat pozwala na zrozumienie efektywności działalności firmy oraz jej wyniku finansowego. To właśnie w tej części sprawozdania finansowego znajdziemy informację czy spółka w danym roku osiągnęła zysk czy też poniosła stratę.

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Oprócz bilansu i rachunku zysków i strat, sprawozdanie finansowe może zawierać również dodatkowe informacje, takie jak informacje o znaczących transakcjach, polityce rachunkowości, istotnych zdarzeniach pozaokresowych oraz innych istotnych dla zrozumienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

KRS dokumenty finansowe jakie potrzebujesz

Aby zgłosić sprawozdanie finansowe do KRS, niezbędne są odpowiednie dokumenty finansowe i uchwały wspólników spółki. Oprócz samego sprawozdania finansowego potrzebujesz uchwały do sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie zarządu z działalności, jeśli spółka ma obowiązek jego sporządzania. Mogą być wymagane także inne dokumenty w tym dokumenty finansowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa handlowego oraz ustawy o rachunkowości będą konieczne do złożenia.

Sprawozdanie finansowe KRS

Sprawozdanie finansowe to podstawowy dokument potrzebny do zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS. Jak wspomniano sprawozdanie finansowe KRS jest istotnym narzędziem raportowania, które umożliwia ocenę sytuacji finansowej firmy przez jej kontrahentów oraz organy nadzorcze. Dzięki temu dokumentowi, użytkownicy mogą podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe oraz w pewien sposób monitorować działalność przedsiębiorstwa.

Uchwały do sprawozdania finansowego

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, spółka musi podjąć odpowiednie uchwały lub decyzje. Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych uchwał, które mogą być wymagane lub zalecane w procesie przygotowania sprawozdania finansowego. Do najważniejszych uchwał podejmowanych przy sprawozdaniu finansowym należą:

– uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe;

– uchwała zatwierdzająca sprawozdanie z działalności zarządu (jeśli spółka nie jest zwolniona z obowiązku jego sporządzania);

– uchwała o podziale zysku spółki bądź pokryciu straty;

– uchwała o udzieleniu członkom zarządu absolutorium;

– uchwała opinia/sprawozdanie biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało badaniu.

W przypadku uchwał ważne jest, aby zostały prawidłowo sporządzone i zawierały wszystkie wymagane elementy. W tym zakresie pomoc prawna przy zgłoszeniu sprawozdania finansowego do KRS może okazać się nieoceniona i zapewnić ich zgodność podejmowanych uchwał z obowiązującym prawem.

Sprawozdanie zarządu z działalności

Sprawozdanie zarządu z działalności to dokument, który może stanowić część sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Jest to raport przygotowany przez zarząd firmy, który prezentuje analizę działalności oraz osiągnięć przedsiębiorstwa w danym okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie zarządu ma na celu dostarczenie zainteresowanym osobom kompleksowego obrazu dotyczącego funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem.

Warto jednak wskazać, że nie wszystkie spółki z o.o. mają obowiązek sporządzania sprawozdania zarządu z działalności. Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka mikro, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem, że w informacji dodatkowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy. 

Jeśli jednak spółka chce je sporządzić sprawozdanie zarządu z działalności i złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego – nic nie stoi na przeszkodzie. W takim jednak przypadku nie jest to obowiązek a uprawnienie spółki.

Elementy sprawozdania zarządu z działalności 

Najważniejsze elementy sprawozdania zarządu z działalności zostały wskazane w art. 49 ustawy o rachunkowości. Nie jest to jednak katalog zamknięty. Sprawozdanie zarządu z działalności może zawierać następujące informacje: 

Wprowadzenie: Sprawozdanie zazwyczaj zaczyna się od wprowadzenia, w którym zarząd przedstawia ogólną charakterystykę działalności firmy oraz kluczowe wydarzenia i osiągnięcia w okresie sprawozdawczym.

Analiza wyników finansowych: W kolejnej części zarząd dokonuje analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa, w tym dochodów, kosztów, zysków oraz strat. Przedstawia także kluczowe wskaźniki finansowe oraz ich interpretację.

Omówienie sytuacji rynkowej: Sprawozdanie zarządu może również zawierać analizę sytuacji rynkowej, w której działa przedsiębiorstwo, w tym konkurencji, trendów rynkowych oraz ewentualnych czynników ryzyka.

Strategia i plany rozwoju: Zarząd omawia także strategię i plany rozwoju firmy na przyszłość. Prezentuje cele biznesowe, inwestycje planowane przez firmę oraz działania mające na celu osiągnięcie sukcesu w przyszłości.

Zarządzanie ryzykiem: W sprawozdaniu zarządu często zawarte są także informacje dotyczące zarządzania ryzykiem w firmie oraz podejmowanych działań mających na celu minimalizację ewentualnych zagrożeń dla działalności.

Sprawy kadrowe: Zarząd może również omówić kwestie związane ze strukturą organizacyjną firmy, kadrami oraz polityką personalną.

Informacje dodatkowe: Na koniec sprawozdania zarządu mogą być zawarte dodatkowe informacje istotne dla zrozumienia działalności i strategii przedsiębiorstwa, takie jak innowacje, ekologia, społeczna odpowiedzialność biznesu czy inne istotne aspekty działalności.

Sprawozdanie zarządu z działalności jest ważnym dokumentem, który umożliwia kompleksową ocenę funkcjonowania firmy oraz podejmowanie informowanych decyzji przez jej interesariuszy.

KRS składanie sprawozdań finansowych obowiązkiem spółki z o.o.

Co do zasady obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS dotyczy podmiotów, które muszą prowadzić księgi rachunkowe na mocy ustawy o rachunkowości, a także tych, które dobrowolnie się na to zdecydują. 

Do zgłoszenia sprawozdania finansowego do KRS zobowiązane są podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS, zwłaszcza spółki handlowe m.in. takie jak spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązek zgłaszania sprawozdania finansowego do krs dotyczy zatem m.in. spółki z o.o.

Zwolnienia z obowiązku zgłoszenia sprawozdania finansowego 

Niektóre spółki nie muszą sporządzać sprawozdania rocznego i mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zgłoszenia sprawozdania finansowego do KRSu.

Partnerzy w spółkach partnerskich oraz wspólnicy spółek jawnych składających się z osób fizycznych nie muszą składać sprawozdań finansowych, jeśli nie prowadzą ksiąg rachunkowych i ich przychody netto są niższe niż 2 miliony euro. Mają jednak obowiązek złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi sporządzania sprawozdań finansowych.

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. Jeśli rok obrotowy równy jest roku kalendarzowemu oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego spółka składa nie później niż do 30 czerwca. Samo złożenie odbywa się poprzez system eKRS bez konieczności dołączania dokumentów, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Jak złożyć sprawozdanie do KRS

Aby złożyć sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), należy postępować zgodnie z następującymi krokami.

Przed złożeniem sprawozdania w spółce z o.o. należy się upewnić, że mamy kompletną dokumentację, w tym wszelkie wymagane prawem dokumenty. W szczególności chodzi tutaj o sprawozdanie finansowe, protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami oraz sprawozdanie zarządu z działalności. Należy przy tym pamiętać, że wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od sytuacji spółki. Warto zasięgnąć pomocy prawnej w tym zakresie. Adwokat lub radca prawny wskaże wymagane dokumenty oraz pomoże złożyć sprawozdanie do KRS.

Dokumenty muszą zostać podpisane – w zależności od rodzaju dokumentu przez zarząd spółki lub wspólników. Szczegóły procesu przedstawiamy poniżej. Sprawozdania do KRS składane są elektronicznie poprzez internetowy system eKRS, o czym poniżej. Sprawozdanie może zostać złożone zarówno poprzez spółkę jak i przez pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego.

Do systemu należy dołączyć wszelkie wymagane dokumenty. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są w odpowiednim formacie i zgodne z wymaganiami KRS. W przypadku składania dokumentów elektronicznie, wymagane jest podpisanie wniosku za pomocą podpisu zaufanego. 

W razie wątpliwości jak złożyć sprawozdanie do KRS lub potrzeby dodatkowej pomocy zalecamy skorzystanie z usług profesjonalistów zajmujących się pomocą prawną KRS – kontakt tutaj.

Wysłanie sprawozdania do KRS terminy

Składanie sprawozdań finansowych przez spółki musi odbyć się w określonych w przepisach terminach. Standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego do KRS wynosi 15 dni od jego zatwierdzenia, które musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansu zamykającego rok obrotowy.

Jeżeli sprawozdanie finansowe zostało poddane audytowi, należy przekazać również raport audytorski i uchwałę lub decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia.

Termin złożenia sprawozdania finansowego za 2023 do KRS

Dla jednostek, które zakończyły rok obrotowy 31 grudnia, termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 upływa 30 marca 2024 roku. Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przypada z kolei na 30 czerwca 2024, a termin zgłoszenia do KRS to 15 lipca 2024. 

Zgłoszenie sprawozdania do KRS – kto podpisuje sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe podpisuje zarząd (wszyscy członkowie zarządu, bez względu na sposób reprezentacji obowiązujący w spółce). Dodatkowo sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS – pomoc prawna adwokata

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej adwokata przy zgłaszaniu sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), możesz skorzystać z usług adwokata specjalizującego się w sprawach korporacyjnych i handlowych. Ułatwi to cały proces zgłoszenia sprawozdania oraz zapewni zgodność z obowiązującym prawem.

Zgłoszenie do KRS sprawozdanie w formie elektronicznej

Zgłoszenie do KRS sprawozdania w formie elektronicznej następuje poprzez złożenie podpisów elektronicznych przez zarząd spółki oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Co za tym idzie sprawozdanie finansowe podpisujemy podpisem elektronicznym (podpisem zaufanym ePUAP, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym). 

Jeśli nie wszyscy członkowie zarządu posiadają podpis elektroniczny mogą oni złożyć w formie papierowej oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie. W takim przypadku pozostali członkowie zarządu posiadający podpis elektroniczny podpisują sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej.

Kto zgłasza sprawozdanie finansowe do KRSu

Zarząd zgłasza sprawozdanie finansowe do KRSu. Oznacza to, że zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji obowiązującym w spółce. Wniosek nie musi być zatem podpisany przez cały zarząd, jeśli spółkę może reprezentować mniejsza liczba członków zarządu.

Jak wysłać sprawozdanie do KRS

Częstym pytaniem zadawanym nam przez klientów jest to jak wysłać sprawozdanie finansowe do KRS. Wysłanie sprawozdania finansowego do KRS odbywa się elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. Ważne! Osoby uprawnione do reprezentowania spółki powinny posiadać numer PESEL i podpis elektroniczny.

Złożenie sprawozdania do KRS bez PESEL

Jeśli w KRSie osoby z zarządu nie posiadają wpisanego numeru PESEL zgłoszenie w takim wypadku może być podpisane i wysłane przez pełnomocnika. Złożenie sprawozdania do KRS bez PESEL przez pełnomocnika odbywa się na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę, której zgłoszenie dotyczy. Pełnomocnik (adwokat, radca prawny) przygotuje wniosek i dokona zgłoszenia dokumentów w systemie.

Jeżeli spółka nie ustanowiła pełnomocnika dokumenty finansowe można złożyć do sądu jako załączniki do wniosku o wpis zmian w rejestrze. Wniosek może być złożony tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S-24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS przez pełnomocnika

Zarówno w sytuacji, gdy członkowie zarządu nie posiadają numeru PESEL lub podpisu elektronicznego jak również, gdy samodzielnie mogą dokonać zgłoszenia sprawozdania finansowego mogą skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokata lub radcy prawnego), który pomoże w zapewnieniu prawidłowości zgłoszenia. 

W przypadku chęci skorzystania z pomocy prawnika przy złożeniu sprawozdania finansowego do KRSu zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy pomoc prawną zarówno przy przygotowaniu protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jak również przy zgłoszeniu dokumentów do Sądu rejestrowego. Adwokat lub radca prawny zweryfikuje przygotowane przez spółkę dokumenty i przekaże instrukcje co do dalszych kroków.

Zgłoszenie do KRS sprawozdania finansowego – przygotowanie dokumentów

Zgłoszenie do KRS sprawozdania finansowego to kilkuetapowy proces, którego należy przestrzegać, aby zachować zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia sprawozdania finansowego do KRS należy rozpocząć od sporządzenia samego bilansu czyli sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe do KRS musi być sporządzone w pliku XML, zgodne ze strukturą i formatem określonym przez Ministerstwo Finansów, a dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w formacie określonym przez Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815 od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez kierownika jednostki oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych taką jak główny księgowy. W przypadku odmowy podpisania przez któregokolwiek z członków wieloosobowego organu zarządzającego, wymagane jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia odmowy. 

Dokumenty takie jak odmowa podpisania sprawozdania finansowego, oświadczenie o zgodności sprawozdania z prawem bilansowym oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia, należy przygotować stosując podpis kwalifikowany, zaufany lub w formie papierowej, a następnie zeskanować tworząc elektroniczną kopię.

Odpowiedzialność za przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego spoczywa na kierownikach jednostki, takich jak członkowie zarządu spółek kapitałowych.

Uchwały do sprawozdania podpisywane są przez wspólników spółki z o.o. Uchwały zawarte zostają w protokole zgromadzenia wspólników. Treść uchwał zależna jest od sytuacji spółki – m.in. od jej wyniku finansowego. 

W przypadku spółek z o.o. wszystkie wnioski do Wydziałów KRS, w tym sprawozdania finansowe, muszą być składane elektronicznie, co umożliwia również weryfikację statusu zgłoszenia online. W trakcie składania sprawozdania finansowego należy dołączyć zeskanowane kopie uchwały lub decyzji zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe oraz uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

Zgłoszenie sprawozdania do KRS – pomoc prawna

Zgłoszenie sprawozdania do KRS często przysparza spółkom wiele problemów. To dodatkowy obowiązek, z którym spółki z o.o. muszą się zmierzyć każdego roku. Pomoc prawna przy z zgłoszeniu sprawozdania do KRS, którą oferuje nasza kancelaria obejmuje cały proces zgłoszenia sprawozdania do KRS. Kancelaria adwokacka zaczyna od sprawdzenia podpisów na sprawozdaniu finansowym, następnie przygotowuje uchwały do sprawozdania i zgłoszenie sprawozdania z uchwałami do KRSu. Nasi prawnicy zapewniają fachową pomoc na każdym etapie zgłoszenia dokumentów finansowych.

Niezłożenie sprawozdania do KRS finansowe konsekwencje 

Niezłożenie sprawozdania finansowego może skutkować licznymi sankcjami. Najmniej dolegliwymi sankcjami będą konsekwencje finansowe, gdyż sąd może nałożyć grzywnę. Nałożenie grzywny przez Sąd poprzedzone zostanie postępowaniem przymuszającym. Postępowanie przymuszające ma na celu wykonanie przez spółkę nałożonych obowiązków, czyli złożenie zaległego sprawozdania finansowego do KRS. Więcej o postępowaniu przymuszającym przeczytasz tutaj.

W przypadku uporczywego nieprzedstawiania wymaganych dokumentów przez spółkę handlową zarejestrowaną w KRS, mimo nałożenia grzywien, sąd rejestrowy może orzec rozwiązanie spółki i powołać likwidatora.

O zaniedbaniu obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do KRS Sąd może również zawiadomić organy ścigania, a niezłożenie podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. 

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS – Sekcja FAQ


Jaki termin na sporządzenie sprawozdania finansowego? 

Sporządzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeśli rok obrotowy spółki kończy się 31 grudnia sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone i podpisane do 30 marca roku następnego. 

Jaki termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego?

sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone, we właściwym trybie przyjętym dla danej jednostki, w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy równy jest kalendarzowemu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w terminie do 30 czerwca roku następnego.

Kto zgłasza sprawozdanie finansowe do krs?

Sprawozdanie finansowe zgłasza zarząd spółki zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji. Sprawozdanie finansowe może także złożyć pełnomocnik spółki – adwokat lub radca prawny na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Jaka opłata za zgłoszenie sprawozdania finansowego?

Zgłoszenie sprawozdania finansowego za pośrednictwem repozytorium dokumentów finansowych jest wolne od opłat.