ZADZWOŃ 505 079 355

Rejestracja spółki s24

rejestracja spółki S24

Alternatywą dla założenia spółki w tradycyjny sposób jest założenie spółki przez Internet czyli w tzw. rejestracja spółki s24. Przez portal S24 można złożyć wniosek o założenie spółki komandytowej, spółki jawnej oraz oczywiście spółki z o.o.

Pewną nowością w przepisach jest możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej. Co ważne, w trybie S24 można także założyć prostą spółkę akcyjną. W niniejszym artykule omówiona zostanie procedura założenia spółki z o.o. w trybie S24, tak często ostatnio wybierana przez założycieli projektów typu Startup.


Spis treści:


Rejestracja spółki s24 przez Internet

Umowa spółki, w odróżnieniu do tradycyjnej formy, zawierana jest w systemie teleinformatycznym dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj. Nie jest zatem konieczna wizyta u notariusza i ponoszenie kosztu taksy notarialnej, co uznać należy za niewątpliwy plus tej procedury.

Rejestracja spółki S24 przez internet pomoc prawna

W ramach naszej pracy pomagamy przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24 jak i w przypadku formy tradycyjnej (przez portal PRS). W zakres naszych usług wchodzi zarówno rejestracja spółki jak i pomoc prawna przy ewentualnych zmianach w krajowym rejestrze sądowym. Pomoc prawna dotyczy także wpisu spółki do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych (CRBR).

Zapewniamy pomoc prawną podczas procesu rejestracji spółki jak w przypadku problemów z krajowym rejestrem sądowym. Pomagamy przy zwrocie wniosku o wpis spółki jak również w przypadku otrzymania wezwania do uzupełnienia braków formalnych. Zapraszamy do bezpłatnej wyceny usługi. Wyślij zapytanie na adres [email protected] lub zadzwoń 22 114 52 36.

Założenie konta w systemie s24

Do zawarcia umowy spółki z o.o w systemie S24 konieczne jest posiadanie konta. W tym celu należy dokonać rejestracji w systemie.  Założenie konta użytkownika polega na wprowadzeniu danych identyfikujących użytkownika do systemu S24.

Trzeba pamiętać, że zawarcie umowy spółki wiąże się z koniecznością współdziałania wszystkich przyszłych wspólników. Muszą oni wypełnić formularz umowy, a następnie opatrzyć go podpisem kwalifikowanym elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym.

Zawarcie umowy spółki z o.o przez internet

Pierwszym krokiem po rejestracji konta w systemie S24 będzie zawarcie umowy spółki z o.o. Oczywiście, jak cały proces rejestracji spółki, zawarcie umowy spółki także odbywa się przez internet. 

Założenie spółki odbywa się przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego przez system. Polega to na uzupełnieniu wzorca umowy spółki odpowiednimi zapisami proponowanymi przez system S24.

Pamiętać należy, że jedynie spółki zawiązane z wykorzystaniem wzorca umowy spółki w portalu s24 mogą zostać zarejestrowane za pośrednictwem tego sytemu. Oznacza to, że jeżeli wspólnicy zawrą umowę spółki u notariusza, spółka taka nie będzie mogła zostać zarejestrowana za pomocą portalu S24 a jedynie w procedurze standardowej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).

Podpisanie umowy spółki z o.o w portalu S24

Do podpisania umowy spółki zawieranej przez internet konieczny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany (profil zaufany ePUAP) lub podpis osobisty. Wszyscy wspólnicy spółki muszą posiadać jeden z ww. podpisów.

Umowę spółki podpisują wszyscy wspólnicy w formie elektroniczniej. Należy pamiętać, że do zawarcia umowy spółki dochodzi dopiero wówczas, gdy umowę spółki podpiszą wszyscy wspólnicy spółki z o.o. Brak podpisu choćby jednego ze wspólników powoduje, że umowa spółki nie będzie zawarta.

Rejestracja spółki s24

Termin na rejestrację spółki przez internet

Bardzo ważne, aby wspólnicy pamiętali, że po podpisaniu umowy spółki w portalu s24 mają 7 dni na dokończenie wszelkich formalności związanych z rejestracją spółki. Oznacza to, że od momentu złożenia podpisów pod umową spółki do momentu wysłania do sądu kompletnego i opłaconego wniosku nie może upłynąć więcej niż 7 dni. W przeciwnym wypadku sąd nie dokona zarejestrowania spółki.

Podatek PCC a zawarcie umowy spółki z o.o

Wspólnicy (a tak dokładnie to sama spółka) powinna pamiętać, o konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu a stawka podatku wynosi 0,5%. Podatek (PCC) spółka powinna zapłacić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Nie warto zatem zwlekać z formalnościami.

Deklarację PCC-3 spółka powinna złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Deklarację PCC-3 podpisuje zarząd spółki.

Zalety rejestracji spółki w systemie s24

Niewątpliwą zaletą rejestracji spółki w systemie s24 jest czas i oszczędność kosztów. Zasadniczo, jeśli wniosek został prawidłowo sformułowany i dołączono wszystkie wymagane załączniki sąd powinien zarejestrować spółkę w kilka dni. W ustawie przewidziano, że rejestracja spółki powinna nastąpić w terminie jednego dnia (stąd też nazwa systemu S24), lecz sąd rzadko kiedy dotrzymuje tego terminu.

Jako zalety rejestracji spółki w systemie s24 wymienić można także możliwość dokonania wszelkich formalności związanych z rejestracją spółki przez internet. Wspólnicy i członkowie zarządu nie muszą być obecni w jednym miejscu podczas podpisywania dokumentów i mogą tego dokonać w dogodnym dla siebie momencie.

Warto wspomnieć, że  wymagane dokumenty konieczne do rejestracji spółki generowane są automatycznie przez system. Oznacza to, że wnioskodawcy nie muszą pamiętać o doborze właściwych formularzy.

Wady rejestracji spółki w systemie s24

Podstawową wadą rejestracji spółki w systemie s24 jest na pewno sama umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie może być dowolnie modyfikowana. W tym zakresie wspólnicy są ograniczeni do kilku propozycji brzmienia odpowiednich zapisów przygotowanych w ramach wzorca umowy spółki.

Przeczytaj również publikację: Wady i zalety spółki z o.o.

Wybór poszczególnych zapisów umowy spółki został ograniczony do najbardziej standardowych rozwiązań jakie daje kodeks spółek handlowych, co uniemożliwia dowolne kształtowanie jej treści. Niemniej, wspólnicy mogą dokonać zmiany umowy już po zarejestrowaniu spółki, w formie aktu notarialnego. Zmiana treści umowy może być także dokonana w trybie S24, lecz w dalszym ciągu wybór poszczególnych postanowień jest ograniczony.

Przy rejestracji spółki w portalu S24 pokrycie kapitału zakładowego możliwe jest jedynie poprzez wniesienie wkładów pieniężnych

Kolejną istotną wadą rejestracji spółki portalu s24 jest konieczność podpisania dokumentów przez członków zarządu oraz wspólników podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzorzec umowy spółki jak i sam wniosek wraz załącznikami muszą zostać podpisane w formie elektronicznej. 

Założenie spółki S24 – dokumenty do wniosku

Aby założyć spółkę z o.o. w portalu s24 należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Umowa spółki zawarta z wykorzystaniem wzorca umowy. Wzorzec umowy spółki musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników.
  • Oświadczenie wszystkich członków zarządu o pokryciu kapitału zakładowego.
  • Lista wspólników.
  • Dokumenty zewnętrzne takie jak: adresy do doręczeń członków zarządu, adresy do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu, oświadczenie spółki czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
  • Oświadczenie o zgodzie na powołanie do zarządu – chyba, że wniosek o rejestrację spółki z o.o jest podpisywany przez wszystkich członków zarządu.

Przy sporządzaniu umowy spółki należy się także upewnić, że wprowadzona jako siedziba spółki miejscowość zawiera w słowniku TERYT ulicę, która ma zostać wybrana na wniosku. Wniosek niezawierający ulicy zostanie uznany przez sąd za nieprawidłowo wypełniony.

Oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego

Oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości pokryte nie jest elementem koniecznym do założenia spółki, lecz trzeba pamiętać o tym, że pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do krajowego rejestru sądowego. Jeśli zatem oświadczenie to nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki należy je przesłać do Sądu w terminie 7 dni od dnia rejestracji spółki z o.o w KRS.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki

Oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki nie będzie wymagane jeśli wniosek o wpis jest podpisany przez tego członka zarządu albo jeśli udzielił on pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo którego zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem

Dokumenty zewnętrzne takie jak oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem, należy wczytać do systemu. System nie posiada wzorca takiego oświadczenia a jest ono wymagane do złożenia wniosku w sposób prawidłowy. Złożenie dodatkowego oświadczenia czy wnioskodawca jest cudzoziemcem wymagane jest zarówno w przypadku rejestracji nowego podmiotu jak i dotyczy zmiany udziałowców (wspólników) np. gdy doszło do sprzedaży udziałów w spółce. 

Zakładanie spółek s24 warszawa adwokat

Jako doświadczony zespół adwokatów i radców prawnych pomagamy w zakładaniu spółek w portalu S24 oraz Portalu Rejestrów Sądowych. Nasza kancelaria adwokacka pomaga na każdym etapie zakładania i rejestracji spółek. Adwokat i radca prawny z naszego zespołu chętnie wyjaśni wszelkie wątpliwości czy to na spotkaniu w naszym biurze w Warszawie jak także podczas konsultacji online.

Zakładanie spółek przez portal S24 oraz dokonywanie zmian w KRS to nasza specjalizacja. Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc prawną nie tylko lokalnie, ale i w całej Polsce. Zakładanie i rejestracja spółki przez internet i pomoc prawna w tym zakresie daje nam bowiem możliwość współpracy z klientami znajdującymi się nawet poza granicami kraju.

Oprócz zakładania spółek nasi adwokaci i radcowie prawni pomagają także w złożeniu dokumentów finansowych do repozytorium. Przygotowujemy zarówno uchwały wspólników dotyczące złożenia sprawozdania finansowego jak także sam wniosek o wpis. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat składania sprawozdań finansowych do krajowego rejestru sądowego kliknij tutaj.

Rejestracja spółki s24 przez Internet – opłata

Złożenie wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w portalu S24 poprzedzone jest dokonaniem opłaty. Koszt rejestracji jest niższy od standardowego i wynosi 350 zł (250 zł tytułem opłaty sądowej i 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) oraz prowizja na rzecz operatora płatności internetowych.

Co ważne nie musimy szukać numeru konta bankowego do dokonania opłaty sądowej od wniosku. System S24 sam wskaże numer rachunku bankowego na który należy uiścić opłatę sądową za rejestrację spółki.

Brak opłaty spowoduje brak możliwości wysłania wniosku. Zarząd spółki zatem powinien po podpisaniu wniosku dokonać opłaty sądowej. Opata sądowa dokonywana jest elektronicznie z poziomu systemu S24. Opłacony wniosek automatycznie trafi do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki.

Zakładanie spółki S24 krok po kroku

Krok 1 – założenie konta w portalu S24. 

Aby założyć spółkę z o.o. należy najpierw zarejestrować się w Systemie S24. To właśnie na pomocą utworzonego konta w systemie będziemy przygotowywać umowę spółki, podpisywać dokumenty i wysyłać wiosek do Sądu. 

rejestracja spólki S24

W przypadku spółki z o.o. po zalogowaniu do systemu S24 musimy dodać nowe przedsiębiorstwo. Tworząc nowe przedsiębiorstwo wskazujemy formę prawną – spółka z o.o. oraz podajemy nazwę (firmę) spółki z o.o.

Krok 2 – sporządzenie umowy spółki z o.o S24

Drugim bardzo ważnym etapem jest sporządzenie umowy spółki S24. W tym kroku decydujemy o brzmieniu umowy. Oczywiście w ograniczonym zakresie, gdyż mamy do wyboru tylko kilka opcji dostępnych w systemie. Na tym etapie decydujemy o nazwie spółki, siedzibie spółki, wskazujemy PKD, , określamy wysokość kapitału zakładowego, ustalamy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przykład brzmienia tych zapisów poniżej:


rejestracja spółki s24

Następnie decydujemy m.in. o tym czy zbycie udziału wymaga zgody, jakie są organy spółki oraz decydujemy o długości kadencji członków zarządu. Przykład zapisów poniżej:


rejestracja spółki s24

Ostatnim etapem jest wybór sposobu reprezentacji spółki. Tutaj właśnie decydujemy czy spółkę będzie mógł reprezentować jeden członek zarządu samodzielnie czy też wymagana będzie reprezentacja łączna. W tym kroku powołujemy także członków zarządu i określany ich funkcje. Przykład poniżej:


rejestracja spółki s24

Jeśli wspólnicy ustalili treść umowy spółki to składają podpisy w formie elektronicznej. Ważne! Należy pamiętać że wspólnicy od podpisania umowy spółki mają 7 dni na wysłanie wniosku do sądu. W przypadku przekroczenia 7 dniowego terminu procedurę rejestracji spółki w S24 będzie trzeba powtarzać od początku.

Krok 3 – przygotowanie załączników

W tym kroku przygotowujemy załączniki do wniosku, które zostały wskazane wyżej w artykule. Oczywiście załączniki różnić się będą w zależności od brzmienia umowy spółki czy też powołania dodatkowych organów, ale wskazano podstawowe, najczęściej występujące we wniosku.

Krok 3 – przygotowanie wniosku S24

Po przygotowaniu dokumentów możemy przystąpić do uzupełnienia wniosku zgodnie z danymi zawartymi w umowie spółki oraz pozostałych dokumentach. Na koniec dołączamy do wniosku wszystkie dokumenty wraz z umową spółki.

Krok 4 – wysłanie wniosku do sądu rejestrowego

Aby założyć spółkę wystarczy już tylko opłacić, podpisać i wysłać wniosek do sądu. Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu. 

Po dokonaniu płatności wniosek jest przesyłany elektronicznie do sądu rejestrowego. Wniosek ten powinien zostać rozpoznany w terminie jednego dnia od daty jego wpływu. Należy przy tym pamiętać, że procedura może ulec wydłużeniu. Zwykle rejestracja trwa 2-3 dni. 

Po wpisaniu spółki do KRS dane są przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CKP KEP) a NIP i REGON zostanie nadany spółce automatycznie. Nie jest zatem konieczne składanie odrębnych formularzy. 

W terminie 21 dni należy dokonać w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia uzupełniającego na formularzu NIP-8. Jeśli przedsiębiorca zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne termin na złożenie wniosku wynosi 7 dni.

Rejestracja spółki s24 a wpis spółki do CRBR

Gdy sąd dokona wpisu spółki w KRSie spółka musi pamiętać o konieczności wpisu do Centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych (CRBR). W terminie 14 dni od dnia rejestracji spółki w krajowym rejestrze sądowym należy dokonać wpisu spółki do CRBR i zgłosić beneficjentów rzeczywistych. Jeśli masz pytania dotyczące wpisu spółki do CRBR skontaktuj się z nami. Pomożemy zarówno przy wpisie spółki do rejestru jak i aktualizacji danych w CRBR.

Przeczytaj więcej tutaj: Zgłoszenie do CRBR


Rejestracja spółki s24 – FAQ

Ile kosztuje rejestracja spółki przez S24?

Koszt rejestracji spółki wynosi 350 zł brutto – opłata sądowa. Trzeba jednak pamiętać o konieczności opłacenia PPC od kapitału zakładowego. Na koszt rejestracji spółki może się składać także obsługa prawna z której korzystają wpsólnicy.

Ile trwa przygotowanie dokumentów do rejestracji spółki S24?

Pomoc prawna w przygotowaniu dokumentów do rejestracji spółki S24 trwa ok 2-3 dni. W tym czasie nasi prawnicy kompletują dokumenty i przygotowują załączniki do wniosku.

Jak zarejestrować spółkę przez internet?

Aby zarejestrować spółkę S24 wspólnicy oraz przyszli członkowie zarządu powinni założyć konto na portalu S24 w celu podpisywania dokumentów. W celu podpisania dokumentów wspólnicy oraz zarząd muszą posiadać profil zaufany epuap lub elektroniczny podpis kwalifikowany.

Ile trwa rejestracja spółki S24?

Rejestracja spółki S24 przez sąd trwa standardowo 2-3 dni od momentu wysłania wniosku. Trzeba pamietać że prawidłowo przygotowany wniosek i odpowiednie załączniki przyspiesza proces rejestracji spółki przez Sąd.

W jakim terminie należy zarejestrować spółkę S24?

Spółkę należy zarejestrować w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy spółki za pośrednictwem systemu S24. W tym terminie należy wysłać wniosek do sądu, gdyż przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie wniosku przez sąd.