Zmiana pkd w spółce z oo

Zmiana pkd w spółce z oo wiąże się z pewnymi obowiązkami. W artykule postaramy się przybliżyć procedurę zmiany przedmiotu działalności spółki z o.o. Omówimy tryb w jakim zmiana PKD musi zostać dokonana oraz jak zgłosić zmianę PKD do krajowego rejestru sądowego.

Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności

Zacznijmy od wyjaśnienia co to jest Polska klasyfikacja działalności. A zatem Polska klasyfikacja działalności (w skrócie PKD) jest to – upraszczając – zbiór rodzajów działalności gospodarczej, którą wykonują podmioty działające na rynku. Przedmiot działalności służy bowiem do określenia czym dana firma się zajmuje.

Jeśli zatem zamierzasz założyć np. spółkę z o.o. musisz określić czym spółka będzie się zajmowała. W tym celu należy właśnie posłużyć się kodami PKD, aby sprecyzować pola działalności spółki z o.o.

Do wyboru kodów pkd pomocna na pewno będzie wyszukiwarka PKD za pomocą, której w łatwy sposób określimy konkretne numery PKD działalności spółki z o.o.

Zmiana pkd w spółce z oo – pomoc prawna

Zmiana pkd w spółce z o.o. – skorzystaj z naszej pomocy prawej. Adwokat lub radca prawny przygotuje za Ciebie dokumenty oraz złoży wniosek do krs. Skontaktuj się z prawnikiem w celu uzyskania bezpłatnej wyceny tel. 505 079 355, [email protected].

Nowy przedmiot działalności spółki z o.o.

Nowy przedmiot działalności spółki najczęściej wymaga wprowadzenia zmian do do umowy spółki. Są jednak sytuacje w których zmiana przedmiotu działalności spółki nie będzie powodowała konieczności zmiany umowy spółki, o czym w dalszej części artykułu.

Rozszerzenie działalności wpływa na obowiązki, których musi dopełnić spółka. Pamiętać bowiem należy, że niektóre rodzaje działalności handlowej wymagają uzyskania koncesji czy zezwolenia czy też zapewnienia przez spółkę odpowiedniego zaplecza technicznego np. nabycia kosztownych linii technologicznych.

Przed planowaną zmianą PKD należy sprawdzić czy spółka musi spełnić dodatkowe formalności zawiązanie z danym rodzajem działalności. Jest to istotne nie tylko z uwagi na konieczność zgłoszenia zmiany w krajowym rejestrze sądowym.

Gdy rozszerzenie przedmiotu działalności spółki wpływa na zmianę przeważającego PKD w spółce należy pamiętać o wprowadzeniu tej zmiany we wniosku krs tak, aby przeważające PKD spółki było zgodne z aktualnym przedmiotem przeważającej działalności wybranym przez spółkę.

Jak zmienić kod PKD w spółce kapitałowej

Zmienić kod PKD w spółce kapitałowej możemy poprzez zmianę umowy spółki z o.o lub poprzez zmianę kodów ujawnionych w odpisie z KRS. Wszystko zależy bowiem od tego czy dany numer PKD który chcemy ujawnić znajduje się już w umowie spółki czy też nie.

Należy przeanalizować umowę spółki i sprawdzić jakie numery PKD umowa spółki zawiera. To bowiem umowa określa przedmiot działalności spółki.

Jeśli zatem dany przedmiot działalności ujawniono już w umowie spółki i chcemy jedynie dopisać go tak, aby pojawił się w odpisie spółki z krs, nie będziemy musieli zmieniać umowy spółki.

Przykład: w umowie spółki mamy wpisane PKD 56. Spółka chciałaby ujawnić w krs działalności oznaczonej jako PKD 56.10.A. W takiej sytuacji rozszerzenie działalności dotyczące ujawnienia kodów w krs, które są już wpisane w umowie spółki nie wymaga zmiany umowy spółki.

W tym przypadku wystarczy bowiem sporządzić wniosek do KRSu o zmianę wpisu w zakresie przedmiotu działalności spółki i wpisać pożądane kody PKD. Pamiętaj jednak, że możesz wpisać maksymalnie 10 pozycji w tym jedną przeważającą na poziomie podklasy.

Jeśli z kolei numer PKD, który chcemy ujawnić w krsie nie znajduje się w umowie spółki konieczna będzie zmiana umowy spółki z o.o.

Zmiana PKD w umowie spółki z o.o

Jak wspomniano nie każda zmiana PKD wymaga zmiany umowy spółki. Niemniej, jeśli obecna umowa spółki nie zawiera kodów pkd, które nas interesują będziemy musieli dokonać zmiany umowy spółki.

Istnieją dwie możliwości zmiany umowy spółki z o.o. Większość spółek przedmiot działalności zmieni u notariusza w formie aktu notarialnego. Zmiana umowy w tym trybie będzie związana z koniecznością wizyty wspólników w kancelarii notarialnej.

Niektóre spółki będą mogły zmienić przedmiot działalności przez internet. Ta jednak możliwość zarezerwowana została dla spółek założonych przez internet, których umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (system S24).

Czy dodanie pkd wymaga notariusza?

Jeśli umowa spółki została zawarta u notariusza uchwała w przedmiocie zmiany umowy spółki będzie musiała zostać zaprotokołowana przez notariusza w formie aktu notarialnego. W tym celu wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą udać się do notariusza i podpisać uchwałę o zmianie umowy spółki w zakresie kodów PKD. W uchwale określone zostaną nowe kody PKD spółki. W procedurze tradycyjnej otrzymamy od notariusza wypis aktu notarialnego zawierający zaprotokołowane zmiany.

Akt notarialny obejmujący uchwałę o zmianie umowy spółki może zawierać także tekst jednolity umowy spółki. Jeśli brak jest jego treści w akcie notarialnym zarząd spółki musi pamiętać, aby sporządzić i podpisać tekst jednolity umowy spółki.

Jeśli umowa spółki została zawarta przez internet w systemie S24 i spółka nie dokonywała zmian umowy spółki u notariusza, zmiana kodów pkd nie będzie wymagała formy aktu notarialnego, o czym poniżej.

Zmiana pkd w spółce z oo przez internet – spółka S24

Zmiana PKD przez internet dostępna będzie dla spółek założonych przez internet przy wykorzystaniu wzorca umowy (spółka S24). Warunkiem jest jednak brak wcześniejszych zmian umowy spółki w trybie tradycyjnym czyli w formie aktu notarialnego.

Umowa spółki zawiązanej w trybie s24 umożliwia bowiem dokonywanie zmian tej umowy przez internet bez konieczności wprowadzenia zmian u notariusza. Pozwala to na oszczędność kosztów.

Zmiana PKD w przypadku spółki założonej przez internet odbywa się przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej. Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę w tym przedmiocie a system przygotowuje tekst jednolity umowy spółki zawierający wprowadzone zmiany.

Zmiana pkd w spółce z oo – wniosek do KRS

Dla skuteczności zmiany umowy niezbędne jest ujawnienie jej w rejestrze przedsiębiorców KRS. Zmiana umowy spółki w zakresie kodów PKD skuteczna bowiem będzie dopiero po wpisaniu tej zmiany przez Sąd rejestrowy. Oznacza to, że spółka nie może prowadzić działalności objętej nowym numerem PKD do czasu ujawnienia nowego PKD w KRS.

Wniosek do sądu rejestrowego składany jest za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych w formie elektronicznej. Jeśli zmianie uległa umowy spółki konieczne będzie wpisanie w załącznikach numeru CREWAN z zaświadczenia uzyskanego od notariusza oraz dołączenie tekstu jednolitego umowy spółki.

Oczywiście powyższe będzie miało zastosowanie jedynie jeśli doszło do zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego. W przypadku składania wniosku dotyczącego spółki założonej przez internet nie będziemy podawać numeru CREWAN a wystarczającym załącznikiem będzie uchwała wspólników o zmianie umowy spółki podjęta w systemie.

We wniosku możemy wpisać maksymalnie 10 kodów PKD włącznie z PKD głównej działalności. W związku z tym we wniosku podajemy obligatoryjne jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy (np. PKD 47.11.Z).

Do wniosku dołączamy opłatę sądową w wysokości 350 zł. W przypadku spółek założonych przez internet opłata sądowa wynosi 300 zł.

Jeśli ostatnie zmiany w KRSie spółka zgłaszała przed 15 marca 2018 r. konieczne może być złożenie także takich załączników jak:

  • lista obejmująca nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu
  • oświadczania w zakresie obejmującym adresy członków zarządu, chyba że informacja ta znajduje się już w aktach rejestrowych.

Skutki wykonywania działalności bez zgłoszenia zmiany PKD do KRS

Skutki wykonywania działalności mogą być różne i zależeć będą od tego czy doszło jedynie do niezgłoszenia zmiany do krs czy też wykonywania działalności np. bez uzyskania niektórych koncesji. Jak bowiem wspomniano, niektóre rodzaje działalności handlowej wymagają dodatkowych formalności.

Faktyczne podejmowanie nowej działalności bez posiadania wymaganej koncesji czy zezwolenia może narażać członków zarządu na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej.

Jeśli z kolei nie doszło do zgłoszenia nowego przedmiotu działalności spółki a spółka świadczy usługi w tym zakresie pojawia się wątpliwość czy posiadane zasoby majątkowe spółki oraz doświadczenie zapewniają odpowiedni poziom profesjonalizmu koniecznego do wykonania danej usługi. Nieprawidłowe wykonanie usługi przez spółkę spoza przedmiotu działalności spółki może narażać członków zarządu na odpowiedzialność odszkodowawczą wynikającą z przyjęcia takiego zlecenia do wykonania.