ZADZWOŃ 505 079 355

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Praktycznie każdemu przedsiębiorcy zdarzyło się mieć do czynienia z kontrahentem, od którego nie otrzymał on zapłaty za wykonaną usługę czy sprzedany towar. Gdy wezwanie do zapłaty pozostaje bez odzewu ze strony dłużnika, zasadnym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu.

Postępowanie upominawcze – kiedy można zastosować?

Jednym ze sposobów uzyskania szybkiego rozstrzygnięcia jest złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Postepowanie upominawcze jest jednym postępowań odrębnych uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego. Najczęściej stosowane przy dochodzeniu roszczeń pieniężnych. W tym postępowaniu sąd zamiast wyroku wyda nakaz zapłaty. Ważne jest przy tym, że rozpoznanie sprawy w tym trybie nie zależy od woli powoda. Wystarczy, iż w danej sprawie wystąpią wymagane poniżej przesłanki a sąd wyda nakaz zapłaty.

 

I tak sąd wyda nakaz zapłaty, jeśli:

– dochodzone roszczenie jest oczywiście zasadne;

– przytoczone w pozwie okoliczności, na które się powołujemy nie budzą wątpliwości;

– zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego;

– miejsce pobytu pozwanego jest znane.

 

Do którego sądu skierować pozew o zapłatę?

Postępowanie upominawcze należy zarówno do właściwości sądów rejonowych jak i okręgowych. Właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy, jeśli wartość przedmiotu sporu wskazana w pozwie nie przekracza 100.000 zł. Natomiast sąd okręgowy będzie właściwy, jeśli wartość przedmiotu sporu przewyższa 100.000 zł.

Gdy wiemy już czy właściwy do rozpoznania naszej sprawy będzie sąd rejonowy czy sąd okręgowy, należy zastanowić się który sąd będzie właściwy miejscowo. Podstawową zasadą jest, że powództwo wytacza się przed sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę przedsiębiorstwa, chyba że w zawartej umowie strony umówiły się inaczej. Istnieje także możliwość wytoczenia powództwa przed sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy (np. miejsce dokonania zapłaty, miejsce odbioru towaru).

Elementy pozwu o zapłatę

W pozwie o zapłatę, oprócz danych stron postępowania, powód powinien podać m.in.:

– dokładne określenie żądania, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

– w sprawach o zasądzenie roszczenia oznaczenie daty wymagalności roszczenia;

– przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

– informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

 

Do pozwu powinny zostać dołączone wszelkie dokumenty uzasadniające nasze roszczenie (np. umowa zawarta z dłużnikiem, prowadzona korespondencja, protokół odbioru towaru, wezwanie do zapały etc.). Na wypadek, gdyby sąd nie znalazł podstaw do wydania nakazu zapłaty, należy także wskazać świadków mających znaczenie dla sprawy (np. nasi pracownicy, kurierzy firmy transportowej) wraz z podaniem ich adresów, na które sąd skieruje wezwanie do stawiennictwa.

 

Należy także pamiętać, że w niektórych sytuacjach konieczne jest złożenie pozwu na urzędowym formularzu. Obowiązek złożenia pozwu na urzędowym formularzu istnieje np. w sprawach:

– o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

– o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 

Jeśli szukasz pomocy w przygotowaniu pozwu o zapłatę zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem w Warszawie. Fachowa pomoc adwokata pomoże zaoszczędzić czas i zabezpieczy Państwa interesy.

 

Informacje zawarte we wpisie aktualne na dzień 05.09.2023