Sprawy alimentacyjne

Pozew o obniżenie alimentów

Wysokość alimentów zasądzonych przez sąd lub na mocy ugody może ulec zmianie poprzez złożenie pozwu o obniżenie alimentów. Aby do tego doszło konieczne jest wykazanie przed sądem że nastąpiła zmiana stosunków. Należy udowodnić, że zaszły zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmniejszenie zakresu możliwości zarobkowych zobowiązanego do płacenia alimentów lub też zmniejszenie zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Zmiana stosunków musi mieć charakter trwały oraz istotny.

Gdzie złożyć pozew o obniżenie alimentów?

Pozew o obniżenie alimentów należy wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do otrzymywania alimentów. Pozew o obniżenie alimentów może wnieść do sądu osoba zobowiązana do płacenia alimentów.

Elementy pozwu o obniżenie alimentów

Poza określeniem sądu, stron postępowania i ich adresów, powód powinien wskazać wartość przedmiotu sporu, będący różnicą między dotychczas zasądzoną kwotą alimentów a żądaną przez powoda ich obniżką za okres 12 miesięcy. Pozew powinien także zawierać informacje na jakiej podstawie orzeczono alimenty (czy na podstawie ugody czy orzeczenia sądu).

W pozwie należy wskazać wszystkie okoliczności uzasadniające żądanie obniżenia alimentów. Przedstawić zatem należy czy doszło do zmniejszenia możliwości zarobkowych zobowiązanego czy też zmniejszenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do otrzymywania alimentów i wskazać argumenty za tym przemawiające.

Przykładowymi dowodami na poparcie naszych żądań może być np. zaświadczenie o wysokości zarobków, rachunki za media itp., karta leczenia szpitalnego, zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status bezrobotnego i inne.

Warto pamiętać także o możliwości obniżenia alimentów z datą wsteczną oraz o zabezpieczeniu roszczenia na czas trwania sprawy w sądzie.

Opłata od pozwu o obniżenie alimentów

Opłata sądowa od pozwu o obniżenie alimentów jest opłatą stosunkową i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 30 złotych. Opłatę należy uiścić na konto sądu rejonowego do którego kierujemy pozew a potwierdzenie jej dokonania dołączyć do pozwu.

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie obniżenia alimentów zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną w Warszawie.

Pozew o podwyższenie alimentów

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. O podwyższenie alimentów możemy się starać w przypadku, gdy zwiększyły się możliwości finansowe zobowiązanego do płacenia alimentów lub zwiększyły się uzasadnione potrzeby uprawnionego do ich otrzymywania.

Elementy pozwu o podwyższenie alimentów

Powód w pozwie o podwyższenie alimentów powinien wskazać sąd właściwy do rozpoznania sprawy, strony postępowania wraz z ich adresami oraz wartość przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica pomiędzy dotychczasową wysokością alimentów a tą wnioskowaną w pozwie pomnożona przez 12 miesięcy.

W pozwie o podwyższenie alimentów należy wskazać argumenty uzasadniające nasze żądanie. Do pozwu należy także dołączyć dokumenty na poparcie potrzeby otrzymywania alimentów w większej wysokości. Mogą to być rachunki za szkolenia, kursy, rachunki za zakup podręczników, leków, zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej i inne. W pozwie należy podać informacje na jakiej podstawie doszło do ustalenia alimentów w dotychczasowej wysokości.

Warto pamiętać, że brak jest przepisów nakazujących ustalenie alimentów w określonej wysokości. Każda sprawa jest badana przez sąd indywidualnie i wszystko zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do otrzymywania alimentów i możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej.

Gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów należy wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej do płacenia alimentów lub właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Wybór sądu do którego skierowany zostanie pozew należy do powoda. Od pozwu o podwyższenie alimentów sąd nie pobiera opłaty. Oznacza to, że jest on zwolniony od opłat sądowych.

Jeśli jesteś zainteresowany podwyższeniem alimentów skontaktuj się z naszym adwokatem w Warszawie.